«Актуальні проблеми політики» (Категорія «Б») – наукове фахове видання в галузі юриспруденції та політології, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Видання було засновано в 1997 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми політики» присвячений теоретичним аспектам розвитку права та політики; актуальним проблемам міжнародного права, міжнародних відносин, безпеки та глобалістики; проблемам функціонування соціальних та політичних інститутів; проблемам публічного та приватного права України.

ISSN 2616-406X (Print)

Національний університет «Одеська юридична академія» є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще 1847 року (часу існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею – першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. У 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету було перетворено на Одеську державну юридичну академію. Уже через рік цей вищий навчальний заклад придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Одеську національну юридичну академію було реорганізовано в Національний університет «Одеська юридична академія».

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Національний університет «Одеська юридична академія» має ліцензію й сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у тому числі іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство».

Рік заснування: 1997

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22189-12089ПР від 07.06.2016 р.

Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі політичних та юридичних наук (052 «Політологія», 081 «Право»).

Періодичність: виходить 2 рази на рік

Назва збірника англійською: «Actual Problems of Politics»

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: «Актуальні проблеми політики»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2616-406X (Print) 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Кормич Людмила Іванівна, доктор історичних наук, професор.

Виконавчий редактор: Милосердна Ірина Михайлівна, кандидат політичних наук, доцент.

Виконавчий редактор: Краснопольська Тетяна Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент.

Адреса редакції: Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми політики»,
вул. Академічна 2, каб. 404, м. Одеса, Україна, 65009

Рецензування: Видання дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування. Рецензування статей виконується на добровільній та безоплатній основі. Рецензентам повідомляють про те, що спрямовані до них рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до інформації, яка не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх потреб. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитись з текстом рецензії. Не допускаються до публікації: статті, що не відповідають вимогам до їхнього оформлення; автори яких відмовляються від технічної обробки статті або які не реагують на зауваження рецензента чи аргументовано не спростовують їх. Відхилені статті, після доопрацювання авторами, можуть бути вдруге подані до редакції та розглядаються в загальному порядку. Редакційна колегія журналу при розгляді матеріалів залишає за собою право провести автоматизовану перевірку матеріалу за допомогою програмного забезпечення для виявлення текстових запозичень Unicheck. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватись з метою отримання особистої вигоди. Рецензенти не мають брати участі в розгляді рукописів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.