Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

До уваги авторів всеукраїнського науково-практичного фахового збірника наукових праць

«Актуальні проблеми політики» (Категорія «Б»)!

Автори, які опублікують свою статтю в № 70 на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість один раз до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок у наступних номерах видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми політики» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою збірника. 

До 28 жовтня 2022 року приймаються статті до № 70 збірника наукових праць «Актуальні проблеми політики» за 2022 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

2. Обсяг статті – 10–18 сторінок (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Відомості про автора мають містити orcid-код. Якщо автор не має цього коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

4. Посилання на джерела в тексті подаються у круглих дужках із зазначенням: прізвище автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінка, з якої здійснюється запозичення (Бібіков, 2010, С. 25). Посилання на декілька джерел одночасно подаються через крапку з комою (Бібіков, 2010; Петров, 2007; Іванов, 2015), сторінки зазначаються за необхідності. Використані джерела розташовуються в списках за алфавітом та не нумеруються. У статті мають бути посилання на іншомовні джерела.

5. Наприкінці статті розміщується список використаних джерел та його транслітерована і перекладена англійською версія (References), оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association).

6. Наприкінці тексту після літератури розміщуються назва статті, анотації (обсяг: 1800 знаків кожна), ключові слова (до 5) українською, російською (потрібна лише для статей російською мовою) та англійською мовами.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 349.2

1. Теоретичні аспекти розвитку права та політики

Є. Ю. Подорожній

orcid.org/0000-0003-1677-1937

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри адміністративного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

 

ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... (Малиновський, 2003, С. 576).

Література

1. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник / В.Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – С. 576.

References

1. Malynovskyi V.Ia. (2003) Derzhavne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Public administration: a textbook]. K.: Atika, 2003. [in Ukrainian]

Анотація

Подорожній Є. Ю. До питання принципів формування інституту юридичної відповідальності. – Стаття.
   У
 статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та теорії державного управління, запропоновано визначення та перелік основних принципів формування інституту юридичної відповідальності.
     Ключові слова:
 юридична відповідальність, принципи, принципи державного управління, принципи права, принципи юридичної відповідальності.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

Аннотация (потрібна, якщо стаття російською мовою)

Подорожний Е. Ю. К вопросу принципов формирования института юридической ответственности. – Статья.
     В статье рассмотрено понятие и сущность принципов в разрезе правовой науки и теории государственного управления, предложено определение и перечень основных принципов формирования института юридической ответственности.
      Ключевые слова: юридическая ответственность, принципы, принципы государственного управления, принципы права, принципы юридической ответственности.

Summary

Podorozhnii Ye. Yu. To the issue of formation principles of the institute of legal responsibility. – Article.
      
The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal science and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic principles of formation of institute of legal responsibility.
        Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles of law, principles of legal liability.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

 

РУБРИКИ ЗБІРНИКА

  • Теоретичні аспекти розвитку права та політики
  • Актуальні проблеми функціонування соціальних та політичних інститутів
  • Актуальні проблеми міжнародних відносин та безпеки
  • Актуальні проблеми міжнародного права
  • Актуальні питання публічного та приватного права

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науково-практичному фаховому збірнику наукових праць «Актуальні проблеми політики» № 70 за 2022 рік необхідно до 28 жовтня 2022 року відправити на електронну пошту editor@app.nuoua.od.ua наступні матеріали:

1. заповнити довідку про автора;

2. статтю;

3. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (після проходження статтею рецензування).

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Електронна версія збірника буде розміщена на сайті до 9 грудня 2022 р.

Друкована версія збірника буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 9 січня 2023 р.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 900 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника – 600 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.