Дослідження питання національної консолідації теоретиками українського націоналізму

  • Г. І. Луцишин Національний університет «Львівська політехніка»
  • М. П. Гетьманчук Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: українська політична думка націоналістичного спрямування, нація, національна консолідація, національна ідентичність, націоналізм, міжнаціональні відносини

Анотація

У статті розглянуто питання національної консолідації українського суспільства у працях провідних теоретиків українського націоналізму. Досліджено бачення проблем національної консолідації відомими теоретиками українського націоналізму – М. Міхновським, О. Бочковським, М. Сціборським, М. Донцовим, С. Бандерою та ін. Наголошено, що питання національної консолідації вітчизняні дослідники українського націоналізму почали вивчати у ХІХ – ХХ століттях і розглядали її як важливий процес соціально-політичного націєтворення. Доведено, що теоретики українського націоналізму досліджували такі аспекти політичної та культурної інституалізації національної консолідації: 1) зовнішній аспект, який передбачав вплив геополітичних чинників на процес національної консолідації; 2) внутрішній, що зумовлений історичними, культурними, релігійними, мовними, ментальними особливостями українського суспільства. Проаналізовано механізми досягнення національної консолідації суспільства в Україні, які залежать від особливостей боротьби українського народу за незалежність, національних традицій, національної свідомості, шляхів формування національної ідентичності, політичної культури, рівня соціально-економічного розвитку. Висвітлено концептуальні підходи представників українського націоналізму до використання форм, методів і засобів формування національної консолідації українського суспільства на різних етапах історичного розвитку. З’ясовано, що врахування зовнішніх та внутрішніх чинників національної консолідації забезпечить в Україні стабільний розвиток національного державотворення. Особливий наголос у процесі національної консолідації представниками націоналізму робиться на питаннях національної свідомості, національного виховання, яке передбачає цілеспрямоване формування в особистості позитивного ставлення до базових національних цінностей, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь минулих, сучасних і майбутніх.

Біографії авторів

Г. І. Луцишин, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин

М. П. Гетьманчук, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор історичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Бандера С. До проблеми політичної консолідації // Визвольна політика. Лондон. 1946. Ч. 4–5, червень-липень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //maidan.org.ua/static/mai/1304854379.html.

Бачинський Ю. Україна irredenta. 3-тє вид. Берлін: Видавництво української молоді, 1924. 237 с.

Бачинський Ю. Економічні підстави самостійності націй // Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. Київ:

Смолискип, 2006. С. 414–424.

Бочковський О. Вступ до націології. Київ: Генеза, 1998. 338 с.

Донцов Д. Твори. Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці. Львів: Кальварія, 2001. 488 с.

Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму // Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. Київ: Смолискип, 2006.

С. 69–75.

Донцов Д. Підстави нашої політики. Нью-Йорк, 1957. 210 с.

Драгоманов М.П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації України»). Київ: Либідь,

688 с.

Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму. Київ: Либідь, 1999. 352 с.

Квіт С. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет. Вид. друге. виправ. і доп. Львів: Галицька видавнича

спілка, 2013. 192 с.

Круглашов А.М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова. Чернівці: Прут, 2000. 488 с.

Липинський В. Повне зібрання творів, архівів, студій. Т. 6. Кн. 1. Листи до братів-хліборобів. Про ідею

і організацію українського монархізму. Київ-Філадельфія: Інститут Східноєвропейських досліджень

НАН України, 1995. 470 с.

Луцишин Г.І. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 364 с.

Масарик Т.Г. Право і демократія. Вибрані праці. Київ: Логос, 2007. 336 с.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ: Довіра, 1996. 942 с.

Міхновський М. Самостійна Україна // Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. Київ: Смолискип, 2006.

С. 425–433.

Світова гібридна війна: український фронт. Харків: Фоліо, 2017. 496 с.

Сміт Е.Д. Нація і націоналізм у глобальну епоху; пер. з англ. Київ: Видавництво Ніка-Центр, 2006. 320 с.

Сміт Е.Д. Національна ідентичність; пер. з англ. Київ: Основи, 1994. 223 с.

Сосновський М. Ідеологія «чинного націоналізму» Д. Донцова // Націоналізм: Антологія. 2-ге вид.

Київ: Смолискип, 2006. с. 628–674.

Старосольський В.Й. Теорія нації. Київ: Вища школа, 1998. 143 с.

Сціборський М. Націократія. Вінниця, 2007. 112 с.

Фартушний А. Українська національна ідея як підстава державотворення. Львів: Видавництво НУ

«Львівська політехніка», 2000. 307 с.

Huntington S.P. Who are We? The Challengers to America’s National Identity. New Delhi: Penguin Books,

428 p.

Опубліковано
2021-05-25