ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОРАЛЬНИЙ ВИБІР

ЕТИЧНІ ТОЧКИ ЗІТКНЕННЯ

  • О. О. Онищенко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: політика, мораль, політичні технології, громадянське суспільство

Анотація

У статті розглянуто співвідношення політики та моралі, розкрита взаємодія політичних технологій та суспільно-моральних норм. Розкрито поняття «політична технологія». Проаналізовані та виділені основні види політичних технологій за ступенем легальності та взаємодії із нормами суспільної моралі: «білі», «сірі» та «чорні» технології впливу. Обґрунтовано використання політичних технологій під час виборчих кампаній. Окреслено основні межі поєднання політичних технологій та суспільно-моральних норм. У роботі наведені основні різновиди технологій за ступенем їх легальності. Розкриті поняття «політичної реклами», «чорного піару», «інформаційних технологій», «громадянського суспільства». У статті наголошено, що громадянське суспільство є виразником пануючих суспільно-моральних норм та їх рупором. Суспільно-моральні норми відображають ступіть розвитку певного суспільства, затверджують його цінності та принципи. Використання політиками та політтехнологами «чорного» PR та заборонених, протиправних методів ведення боротьби відображає не тільки низькі моральні якості конкретної людини, але й певним чином ступінь суспільної моралі, затвердження демократичних цінностей суспільства. У розвинутих демократичних суспільствах показники використання заборонених політичних технологій значно менші, адже їхні цінності базуються на високих моральних стандартах, в основі яких лежать Конституційні норми та правові принципи. Рівень політичної культури підвищує пильність електорату щодо застосування у політиці «брудних, заборонених прийомів». Чим більший рівень правової свідомості та політичної культури, тим більш прагматичними стають виборці, які за допомогою сталого громадянського суспільства протидіють спробам політичної маніпуляції. Рівень освіченості громадян несе за собою незмінні наслідки системі, а саме вимоги до політичної боротьби у вигляді чесності та прозорості, використання «білих» технологій та поступове відмирання брудних політичних технологій. У сучасному світі епохи глобалізації та кібернетизації політичні технології постійно змінюються та вдосконалюються, що у подальшому буде викликати питання щодо співвідношення моралі та політики.

Біографія автора

О. О. Онищенко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри політичних теорій

Посилання

Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг : навч.-метод. посіб.
Київ, 2001. 216 с.
Ващенко К.О. Політичні технології як чинник демократичного розвитку суспільства : дис. … канд.
політ. наук : 23. 00. 02. Київ, 1999. 194 с.
Головатий М.Ф. Політичні технології: механізм і мистецтво здобуття політичної влади : навч.-метод.
посіб. Київ, 2003. 189 с.
Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної
України) : монографія. Київ : Юридична думка, 2006.
Матвієнко В.Я. Соціальні технології : навч. посіб. Київ, 2001. 446 с.
Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. Москва: РОССПЭН, 2003. 367 с
Опубліковано
2021-05-25