Політико-правова система крізь призму системного підходу

  • В. А. Явір Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України
Ключові слова: політико-правова система, право, політика, правова політологія, системний підхід

Анотація

Оскільки в межах правової політології стрижневим визнається системний підхід до вивчення політики і права, дослідження взаємодії цих феноменів неможливе без аналізу взаємодії політичної і правової систем. Системний підхід уможливлює комплексний аналіз феноменів політики і права як системи у структурних взаємозв’язках, дає змогу отримати цілісне бачення політичної і правової сфер, дослідити їх взаємовплив та взаємозумовленість у межах політико-правової системи. Політична та правова системи раніше вивчалися окремо в межах двох наук – політології і правознавства. Обидві системи виявилися розділеними на теоретичному рівні, хоча на практиці є взаємозалежними: постійно взаємодіють, перетинаються, зумовлюють та впливають одна на одну. Застосування всіх підвидів системного підходу для вивчення політико-правової системи допомогло розширити уявлення про її сутність і тенденції розвитку, більш глибоко і всебічно розкрити зміст політико-правових процесів, які в ній відбуваються, виявити об'єктивні закономірності формування цієї багатоаспектної системи. Політико-правову систему запропоновано визначати як складну надсистему, в якій взаємодіють політична і правова системи, як багаторівневу, комплексну, взаємопов’язану сукупність взаємодій і взаємозв’язків політико-правових інститутів та правових засобів, покликаних регулювати політико-правові відносини, та політико-правових явищ, що виникають внаслідок цього регулювання, яка забезпечує стабільність і розвиток політико-правової сфери. Вивчення структури, компонентів, функцій політико-правової системи дало змогу зрозуміти її сутність, що проявляється у взаємодії права і політики, особливостях впливу на суспільство, взаємозв’язку із внутрішнім і зовнішнім середовищем. Політико-правова система – це методологічний інструментарій, покликаний полегшити вивчення та розуміння взаємозумовленості політики і права.

Біографія автора

В. А. Явір, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

доктор політичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна: навчальний посібник. Київ : Асоціація молодих
українських політологів і політиків, 1997. 200 с.
Вступ до теорії правових систем : монографія / за заг. ред. О.В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрид.
думка, 2006. 432 с.
Кориков А., Павлов С. Теория систем и системный анализ. Москва : Инфра-М, 2017. 462 с.
Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: монографія. Київ: Інститут держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, 2002. 132 с.
Панчишин А.В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення. Держава і
право. 2011. Вип. № 52. С. 79–85.
Політико-правова система України: курс лекцій : навчальний посібник. / за загал. ред. В. М. Кириченка. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 204 с.
Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації: монографія. Київ : Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. 288 с.
Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / за заг. ред. Л. М. Герасіної,
О. Г. Данильяна, М. І. Панова та ін. Харків : Право, 2008. 320 c.
Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ :
Юрінком Інтер, 2008. 688 с.
Ruben B. General System Theory. Interdisciplinary Approaches to Human Communication. New York, 2017. 173 р.
Опубліковано
2021-05-25