Сучасні наукові концепції політичного менеджменту

  • М. М. Богаченко Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: політичний менеджмент, політичний технологічний процес, політичний маркетинг, управління, стратегування

Анотація

У статті показано, що пандемія коронавірусу та спроби її подолання в Україні чітко виявили відсутність як ефективного управління ресурсами нашої країни, що втілюється у внутрішніх і зовнішніх втратах, так і тривалого стратегування на тлі уявлення про образ майбутнього як ціль політичного розвитку. Ці обставини актуалізували необхідність розгляду наукових концепцій дослідження проблематики політичного менеджменту. Акцентовано увагу на понятті і розумінні поняття політичного менеджменту для зарубіжної політичної та вітчизняної політичної науки. Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики і методології досліджень і виявленню проблем політичного менеджменту в сучасному світі. Визначено, що ключовим чинником формування політичного менеджменту в державі є істинне трактування та розуміння суті двох базових категорій цього явища: менеджменту – як науки про ефективне управління саме людськими ресурсами, а також політики – як мистецтва управління різними суспільними групами, державою, народом із метою здобуття або утримання державної влади. Розглянуто основні підходи до визначення політичного менеджменту з погляду західної науки, вітчизняної науки, їх спільне та відмінне. Проаналізовано вже усталені часом види політичного менеджменту за основними сферами людської діяльності, серед яких соціально-політичний менеджмент або адміністративно-державне управління. Виділено форми самого політичного менеджменту: державний, державно-адміністративний, урядовий і технологічний. У сучасному політичному процесі значення політичного менеджменту постійно зростає. Це спричинило його більшу професіоналізацію та диференціювання. Підвищення інтересу до політичного менеджменту зумовлено звуженням можливостей силового подолання проблем у сфері політичних владних відносин, утвердженням цінностей і принципів правової держави, ідеологічного і політичного плюралізму, поваги до прав меншості, свободи опозиції, толерантності. Ефективність політичного менеджменту, в тому числі і державного управління, має досягатися на основі засобів, які забезпечують виконання прийнятих рішень без репресивних інструментів.

Біографія автора

М. М. Богаченко, Національна академія державного управління при Президентові України

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

Посилання

Бебик В. Політичний менеджмент суб’єктів соціально-політичного маркетингу. Політичний менеджмент. 2011. Т. 6. С. 3–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2011_6_3.
Беззуб’як М. Національно-державний пріоритет і громадянське суспільство. 66-те вид. Київ : Нац. пед.
ун-т ім. М.П. Драгоман., Укр. АН., 2012.
Воронкова В.Г. Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації. Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія психологія комунікації». URL:
http://www.social-science.com.ua/jornal_content/39/communication.
Горбатенко В. Прикладна політологія: навч. посіб. Київ : Акад., 2008. 472 с.
Зиновьев А., Морозов С., Морозова Е. Политический менеджмент : учеб. пособ. Москва : ИНФРА, 2009.
236 с.
Майструк І. Управлінська культура в Японії та Сполучених Штатах Америки. Український соціум. 2007.
Т. 1, № 18. С. 69–80.
Нежданов Д. Политический рынок: основы типологизации. Социум и власть. 2008. Т. 3. С. 73–82.
Перевозник Л. Політичний менеджмент: сутність та особливості розвитку в Україні в період формування громадянського суспільства. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка. 2012. Серія : Іст. науки. № 15. С. 96–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nz_i_2012_15_14.
Рудич Ф. Політологія: підручник. Київ : Либідь, 2004. 480 с.
Шульга М., Зубчик О. Політичний менеджмент. Київ : Академвидав, 2013. 160 с.
Щербак В. Політичний менеджмент: наукове поняття та політична практика. Вісник Дніпропетровського
університету. 2015. Вісн. Дніпропетр. ун-ту, № 2. С. 18–24.
Blind P. Building trust in government in the twenty-first century: review of literature and emerging issues.
Vienna.
Carson C.M. A historical view of Douglas McGregor's Theory Y. Management Decision. 2005. Vol. 43, no. 3.
P. 450–460. URL: https://doi.org/10.1108/00251740510589814 (accessed: 16.03.2021).
Cwalina W., Falkowski A., Newman B. I. Towards the development of a cross‐cultural model of voter behavior. European Journal of Marketing. 2010. Vol. 44, no. 3/4. P. 351–368. URL: https://doi.org/
10.1108/03090561011020462 (accessed: 16.03.2021).
Herzberg F. The motivation to work. 2nd ed. Wiley, 1959.
Maslow A.H. Motivation and personality. New York : Harper and Row, 1954. 411 p.
Опубліковано
2021-05-25