Проблеми формування неурядового сектору в Україні в умовах європейської інтеграції

  • О. В. Єгорова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: громадянське суспільство, неурядові організації, волонтерські організації, європейська інтеграція

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку неурядового сектору в Україні в період проголошення на державному рівні курсу на європейську інтеграцію. З’ясовано, що в цей час відбуваються якісні зміни в роботі неурядових організацій і їх кількісне зростання. В окремих областях сформовані розвинені осередки. Наявна тенденція загальної стабільності третього сектору в країні. Зазначено, що удосконалюється правове регулювання його діяльності, що проявляється у формуванні необхідних правових засад для сприяння розвитку громадських установ – офіційному закріпленню їх участі в роботі державних антикорупційних органів, спрощених процедурах реєстрації, запровадженні національної стратегії підтримки. Громадські активісти долучаються до системного реформування країни, працюючи з урядовими інституціями в актуальних сферах над розробленням і впровадженням антикорупційного законодавства, допомогою Українській армії та внутрішньо переміщеним особам. Соціальна база громадського сектору збільшується за рахунок представників середнього класу. Зазначено, що розбудові організаційних потужностей українських громадських організацій допомагають і міжнародні партнери. Проте показано, що для розвитку неурядових організацій притаманні проблеми, пов’язані з недостатніми ресурсними можливостями в окремих областях України, збільшенням кількості нападів на громадських активістів, а також спробами держави ввести для членів організацій додаткову звітність. Водночас доведено, що загалом організації покращують свій інституційний потенціал та систему управління, збільшують фінансові можливості, що відбувається за рахунок диверсифікації джерельної бази доходів. Стабільно високою залишається суспільна підтримка волонтерських організацій, націлених на допомогу українським військовим, захист проєвропейського курсу та кореляцію з цією стратегією демократичних реформ у Державі.

Біографія автора

О. В. Єгорова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії

Посилання

Гарань О. [Громадянське суспільство тягне Україну вгору]: інтерв’ю 27.01.18р. URL : https://dif.org.ua/
article/gromadyanske-suspilstvo-tyagne-ukrainu-vgoru-garan (дата звернення: 10.03.2021).
Єгорова О.В. До характеристики джерельної бази дослідження стану громадянського суспільства в
Україні. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії: матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., 15 трав. 2020 р. Дніпро : ДДУВС, 2020. С. 124–128.
Кваша А.С. Розвиток громадянського суспільства в Україні та проблеми об’єктивності його дослідження. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44(1). С. 91–97.
Положення про Раду з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги
при Міністерстві соціальної політики України : Наказ Міністерства Соціальної політики України від
18.05.2015 р. № 516 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0649-15# (дата звернення: 20.08.2020).
Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України.
2014. №49.Розд.ІІ. Ст. 14.
Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доповідь / за заг. ред. О. А. Корнієвського. Київ : НІСД, 2017. 56 с.
Указ Президента України про «Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки» від 26.02.2016 р. № 68/2016 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/68/2016#Text (дата звернення: 03.03.2021).
2014 CSOSI. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/EuropeEurasia_FY2014_
CSOSI_Report.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
2015 CSOSI. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Europe_Eurasia_
CSOSIReport_2015_Update8-29-16.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
2016 CSOSI. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CSOSI_Report_7-28-17.pdf
(дата звернення: 20.08.2020).
2017 CSOSI. URL: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2017-
report-europe-eurasia.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
2018 CSOSI. URL: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-
report-europe-eurasia.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental
Organisations, 1986. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/090000168007a67c (дата звернення: 10.08.2020).
Опубліковано
2021-05-25