Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави

  • Т. М. Краснопольська Національний університет «Одеська юридична академія»
  • І. М. Милосердна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: держава, громадянське суспільство, інтеракція, інформаційні технології, цифрові технології, Інтернет

Анотація

У статті розглянуто сутність громадянського суспільства та його трансформацію в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Визначено критерії ефективності громадянського суспільства через функції останнього. З’ясовано роль мережі Інтернет та соціальних мереж і новітніх цифрових технологій в налагодженні та розвитку взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства. Визначено принципи механізму взаємодії держави та громадянського суспільства та досліджено п’ять рівнів такої взаємодії, а саме: рівень комплексного аналізу проблеми, рівень розробки системи заходів і проектів програм, рівень прийняття рішень, рівень реалізації спільно прийнятого рішення та рівень контролю і перевірки виконання рішення, оцінки ефективності взаємодії сторін. Проаналізовано особливості цифрових інструментів, що використовуються на кожному рівні. Обґрунтовано, що завдяки мережі Інтернет політичні процеси і управління набули нового змісту і зумовило появу нових суб'єктів громадянського суспільства – мережевих спільнот, які сприяють формуванню «мережевого громадянського суспільства», метою якого є спілкування в режимі он-лайн для вирішення існуючих соціальних проблем. До головних характеристик мережевого громадянського суспільства віднесені відкритість і спонтанність. Визначено, що під впливом мережевих технологій формується open space-простір, в якому відкриваються нові можливості для розвитку громадянського суспільства (подолання відчуженості, нерозвиненості комунікацій та ін.). Доведено, що перенесення громадських структур у віртуальний простір сприяє більш продуктивній взаємодії органів влади та громадян на основі «цифрової демократії», практичним вираженням якої стала технологія «GOV 2.0» або «уряд 2.0», яка ґрунтується на принципі відкритості влади та участі громадян в прийнятті рішень на всіх рівнях. Показано, що ця технологія реалізується через прихід чиновників в соціальні мережі і блогосферу, просвіту спільнот, доступ до чинних законів та законопроектів в режимі он-лайн та інші практики. З’ясовано, що в останні роки все більшої популярності набувають такі практики, як Network Democracy («мережева демократія»), Social Bar, Global Voices Online та інші.

Біографії авторів

Т. М. Краснопольська, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій

І. М. Милосердна, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій

Посилання

Белянцев А.Е., Лымар А.В. Интернет-пространство как фактор модернизации институтов гражданского общества. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6 (1). С. 284–288.
Быков И.А. Электронное государство, PR и технологии Веб 2.0. PR, бизнес, СМИ – партнерство и конкуренция: Материалы VII Международной научно-практической конференции. СПб.: ИНЖЭКОН, 2010.
С. 28–30.
Гончаров И.В. Гражданский контроль за деятельностью правоохранительных органов в условиях
информатизации общественных отношений. Труды Академии управления МВД России. 2019. № 3 (51).
С. 21-26.
Зотова З.М. Власть и общество: проблемы взаимодействия; под общ. ред. С. А. Попова. М.: ИКФ «Омега–Л», 2001. 352 с.
Ирхин Ю.В. Гражданское общество в современной России: управляемое, направляемое или воздействующее? Ars Administrandi. Искусство управления. 2010. № 1. С. 3–16.
Как создается и работает электронная демократия. 2018. ИЦ Региональные системы. URL:
https://www.ec-rs.ru/blog/novosti/kak-sozdaetsya-i-rabotaet-elektronnaya-demokratiya/.
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
Краснова О.Н., Зорина Н.М., Киреенкова З.А., Кортунов В.В. Интернет как форма проявления гражданского общества. Сервис Plus. 2019. Т. 13. № 2. С. 92–98.
Кузьмин П.В. Институты власти и гражданское общество: механизмы, технологии и перспективы взаимодействия. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49. С. 22–32.
Растимешина Т.В., Антонов Ф.С. Становление и развитие институтов гражданского общества и их
взаимодействие с государством. Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2019. № 1 (21).
С. 168–179.
Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських
принципів належного врядування: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ).
К. : НІСД, 2013.
Томас Дж. К. Участие граждан в принятии решений органами государственного управления. Гражданское общество: пути становления: Реферат. Бюллетень. 2000. № 5. С. 27–42.
Фролова Т.И. Практика гражданских коммуникаций в цифровой среде: опыт систематизации. Вестник
Московского университета. Серия. 10. Журналистика. 2014. № 2. С. 29–47.
Ціммерман Дж. Учасницька демократія: відродження популізму. Демократія: антологія. К.: Смолоскип,
2005. С. 263-303.
Castells M. Communication Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. 592 р.
Castells M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Busness and Society. Oxford: Oxford University
Press, 2003. 292 р.
Castells M. The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar
Publishing, 2004. 464 р.
World Internet Users Statistics and 2021. World Population Stats. URL: http://www.internetworldstats.com/
stats.htm.
Опубліковано
2021-05-25