Траєкторія інституційного розвитку сучасної Росії

протистояння модернізації та традиціоналізму

  • С. М. Наумкіна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
  • К. П. Яворська Чернівецька місцева прокуратура
Ключові слова: громадські та політичні права і свободи, громадянське суспільство, громадянська думка, протестні дії, деструктивні інститути

Анотація

У статті розглядаються та аналізуються причини та наслідки протистояння модернізації та традиціоналізму в соціально-політичному та правому полі сучасного інституційного розвитку Росії. Імперська історична традиція стала тим чинником, який визначає нинішнє розуміння сутності, меж, механізмів захисту політичних і громадянських прав людини та громадянина в цій країні. У сучасному політико-правовому житті Росії чітко увиразнено низку неформальних деструктивних інститутів політики, які перешкоджають належній реалізації політичних і громадянських прав. Перш за все це фактичне (якщо не де-юре, так де-факто) призначення спадкоємця глави держави, патрон-клієнтські мережі, системна корупція, непотизм, клієнтизм, клановість, фаворитизм та ін. Саме таке становище слушно дозволяє характеризувати російську сучасну дійсність як «неопатримоніальну» і навіть «неофеодальну». Урядові заходи останнього десятиліття державно-правового розвитку Російської Федерації активно спрямовуються на звуження простору громадянського суспільства та громадянських, політичних прав і свобод, незважаючи на їх нормативне закріплення у 90-х роках минулого століття. Попри те, що російське суспільство є дуже неоднорідним, можна констатувати, що боротьба за можливість реалізації саме громадянських та політичних прав і свобод не є пріоритетами для росіян загалом. Відсутність велелюдних і тривалих протестів громадськості проти різноманітних проявів авторитаризму, утисків прав людини, переслідування НУО свідчить про загалом деяку байдужість росіян до цих питань, недостатню підтримку цінностей прав людини в російській громадській думці.

Біографії авторів

С. М. Наумкіна, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права

К. П. Яворська, Чернівецька місцева прокуратура

прокурор 

Посилання

Задорожній О.В. Порушення принципу поваги основних прав свобод людини під час агресії Російської
Федерації на Сході України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015.
№ 32 (3). С. 175–179.
Нисневич Ю. Cовременный авторитаризм и коррупция. Мировая экономика и международные отношения.
2017. № 61 (1). С. 108–120.
Старцев Я.Ю. Неофеодализм и неопатримониализм: эвристический потенциал архаизирующих метафор в изучении российской политики. Гуманитарная академическая наука Урала: приоритеты и перспективы исследовательского поиска. Екатеринбург : Издательство АМБ, 2013. C. 342–351.
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 2017. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_216363/.
Фисун А. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология. Отечественные записки. 2007. № 6. Vol. 39. С. 8–28.
Фисун А. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация. Политическая концептология. 2010. № 4. С. 158–187.
Buyse A. Squeezing civic space: restrictions on civil society organizations and the linkages with human rights.
The International Journal of Human Rights. 2018. No. 8 (22). P. 966–988.
World Report 2019. Russia. Events of 2018. 2019. URL: https://www.hrw.org/world-report/2019/countrychapters/russia.
Опубліковано
2021-05-25