Актуалізація особистості військового у реаліях каузальності політичних змін

  • О. О. Пучков Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О. В. Уваркіна Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: особистість військового фахівця з кібербезпеки, актуалізація, самоактуалізація, інформаційна субкультура, мотивація до змін.

Анотація

У статті аналізуються сутнісні ознаки актуалізації особистості військового фахівця з кібербезпеки з позиції змін у сучасних суспільно-політичних процесах. Доведено, що детермінантами актуалізації є вмотивованість особистості до змін, до відповідності власним критеріям життєдіяльності, до чинників зовнішнього впливу. Визначено, що пріоритетними напрямами української стратегії національної безпеки є гарантування кіберстійкості та кібербезпеки національної інформаційної інфраструктури в умовах цифрової трансформації. У реаліях каузальності політичних змін особистість військового фахівця трансформується під впливом необхідності досягнення сумісності з відповідними стандартами ЄС та НАТО та рецепції їхнього досвіду модернізації у військової галузі. Мотивація до змін є характерною ознакою особистості військового фахівця нового типу, яка не тільки осучаснює його технічні знання для забезпечення процесів інформатизації, але і створює необхідність формування специфічної професійної інформаційної субкультури, в межах якої реалізуються завдання військової служби на практиці. Традиційна архітектура сформованої особистості еволюціонує через синергетичні процеси самоорганізації та самовдосконалення під впливом експоненціальної глобалізації. Самоактуалізована особистість військового фахівця вмотивована до розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого самостійного засвоєння нових знань протягом військової служби та швидкого прийняття оптимальних рішень у нестандартних умовах. Самоактуалізація забезпечує високий рівень трансцендентності особистості військового фахівця до реалій каузальності політичних змін, набуваючи все більш розвинених сучасних надбань і форм забезпечення ефективного виконання завдань кібербезпеки щодо протидії кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі.

Біографії авторів

О. О. Пучков, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, професор, начальник

О. В. Уваркіна, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор філософських наук, професор, професор спеціальної кафедри № 4

Посилання

Андрущенко В., Губерський Л., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світогляд. аналіз. Київ. Знання України. 2002. 578 с.
Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
Ларцев В.С. Формування особистості: детермінанти, проблеми, перспективи (соціально-філософський
аналіз) : автореф. дис. … докт. філос. наук : 09.00.03. Київ, 2003. 32 с.
Лукашів В. Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв’язку
Рідна школа. 2011. № 8-9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_8-9_13
Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб, 1997. С. 8–21.
Назар П.С. Філософія людини та особистості Київ. Сталь, 2018. 578 с.
Полторак С.Т. Перспективні напрямки розвитку державного управління системою вищої військової
освіти України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління.
2017. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2017_2_40 .
Про Стратегію національної безпеки України (Указ Президента України) (2020. Офіційний сайт
Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
Шелер М. Положение человека в Космосе. Проблема человека в западной философии : сб. переводов с англ.,
нем., франц., Москва. Прогресс. 1988. 548 с.
Eisenstadt, S.N., Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Boston:Brill, 2004. 572 p.
Castells M. The power of identity. The Informational Age: Economy, Society, and Culture. Volume II. Lohn
Willey & Sons, Ltd., 2010.
Giddens A. Modernity and Identity, Self and Society in the Lost Modern Age. Cambridge: Polity Press,
1991. 600 p.
Waterman A .S. Identity development from adolescent to adulthood: an extension of theory and review of
research. Development psychology. V. 18. №3. 1982. P. 341–358.
Опубліковано
2021-05-25