THE CONCEPT AND TYPOLOGY OF POLITICAL PARTIES AND PARTY SYSTEMS

  • Kh. R. Martsikhiv Lviv Polytechnic National University
  • V. Yu. Voitovych Lviv Polytechnic National University
Ключові слова: типи партійних систем, політичні партії, державна політика, державне управління, критерії партій

Анотація

Марціхів Х. Р., Войтович В. Ю. Поняття і типологія політичних партій та партійних
систем. – Стаття.
Для сучасних держав роль політичних партій в організації державної влади є надзвичайно важли-
вою темою, оскільки вони є основою належного функціонування якісної системи державного управ-
ління. Вони відіграють важливу роль у навчанні та просуванні кадрів у державній політиці, для чого
вони є специфічним соціальним ліфтом. Тому вирішення проблем функціонування політичних пар-
тій в організації державної влади є, на нашу думку, доцільним питанням для тих країн, які будують
демократію. Ретельне вивчення особливостей політичних партій є надзвичайно важливим для розу-
міння загальних тенденцій політичного процесу. Тому у статті розглянуто питання, пов’язані з визна-
ченням сутності поняття «політична партія», також досліджено, що таке партійна система, її типологія
та чинники, що впливають на її встановлення. Проаналізовано процес становлення теорії політич-
них партій та партійних систем. З’ясовано, що найуживанішим критерієм класифікації партійних
систем є кількість партій, які змагаються, що вимірюється показником ефективної кількості партій.
Визначено характеристики сучасних політичних партій, їхні функції в політичному процесі. Розгля-
нуто проблеми функціонування політичних партій, оскільки існування та діяльність політичних пар-
тій більшості сучасних держав є загальновизнаною нормою та трактується як невід’ємний атрибут
11
Актуальні проб леми по літики. 2021. Вип. 68
демократичного способу здійснення державного управління. Зроблено висновок, що все частіше полі-
тичні партії беруть участь у процесі прийняття рішень на всіх рівнях. Встановлено, що специфікою реалі-
зації державної політики та метою соціального партнерства у світовій практиці є партнерство політичних
партій та органів державної влади. Підтверджено, що співпраця державних установ та політичних пар-
тій для вирішення конкретних питань у світлі громадської думки є звичайною практикою демократич-
ного політичного процесу.

Біографії авторів

Kh. R. Martsikhiv, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

V. Yu. Voitovych, Lviv Polytechnic National University

2nd year Student
Faculty of International Relations,
Public Relations and Regional Studies

Посилання

Література
Гелей С.Д. Політологія : навч посіб. Київ : Знання, 2008.
Дзюбко І.С., Левківський К.М., Андрущенко
В.П.та
ін. Політологія : підручник. Київ :
Вища школа, 2000.
Колодій А., Климанська Л., Космина Я., Харченко В., 2003. Політологія. Кн. перша: Політика і суспіль-
ство. Кн. друга: Держава і політик. Київ : Ельга, Ніка-Центр.
Обушний М.І. Партологія : навч. посіб. Київ : Арістей, 2006.
Романюк А. Партії та електоральна політика. Львів : ЦПД – «Астролябія», 2005.
Шведа Ю. Політичні партії : енциклопедичний словник. Львів : «Астролябія», 2005.
Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем : навчальний посібник. Львів : «Астролябія»,
2004.
Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. Київ : Центр учбової
літератури, 2002.
Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Карчевська О.В. та ін. Політологія : навчальний посібник.
Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011.
References
Helei S.D., 2008. Politolohiia: Navch posib.[ Political Science: Textbook]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].
Dziubko I.S., Levkivskyi K.M., Andrushchenko V.P.¬ ta in., 2000 Politolohiia: Pidruchnyk. [ Political Science:
Textbook]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].
Kolodii A., Klymanska L., Kosmyna Ya., Kharchenko V., 2003.Politolohiia. Kn.persha: Polityka i suspilstvo. Kn.
druha: Derzhava i polityk. [Book One: Politics and Society. Book second: State and politics]. Kyiv: Elha, Nika-Tsentr.
[in Ukrainian].
Obushnyi M. I.,2006. Partolohiia : navch. posib.[ Partology: Textbook]. Kyiv: Aristei. [in Ukrainian].
Romaniuk A., 2005. Partii ta elektoralna polityka. [Parties and electoral policy]. Lviv: TsPD – «Astroliabiia».[in
Ukrainian].
Shveda Yu., 2005. Politychni partii : entsyklopedychnyi slovnyk.[ Political parties: an encyclopedic dictionary]. Lviv:
«Astroliabiia».[in Ukrainian].
Shveda Yu., 2004. Teoriia politychnykh partii ta partiinykh system : navchalnyi posibnyk. [Theory of political parties
and party systems: a textbook]
Lviv: «Astroliabiia». [in Ukrainian].
Shliakhtun P. P., 2002. Politolohiia (teoriia ta istoriia politychnoi nauky): pidruchnyk.[ Political science (theory and
history of political science):textbook] Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].
Shchedrova H. P., Baranovskyi F. V., Karchevska O. V., Mazur O. H., Mykhailovskaia O. H., Novakova
O. V., Pashyna N. P., Probyiholova N. V., 2011. Politolohiia: Navchalnyi posibnyk.[Political Science: Textbook].
Luhansk: Vyd-voSNUIm. V.Dalia. [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-11-17