ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБРЯДІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРЕДСТАВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.).

  • Д. Ю. Войцехівська Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: релігійна віротерпимість, релігійні права, військовий обов’язок, військовий священик, національні меншини, право на здійснення релігійних обрядів

Анотація

Войцехівська Д. Ю. Право на здійснення релігійних обрядів під час проходження військової
служби представниками національних меншин Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.). – Стаття.
У статті розглянуто проблема становлення та реалізації права на здійснення релігійних обря-
дів представниками національних меншин Російської імперії під час проходження ними військової
служби.
У статті досліджується еволюція політики царського уряду у поширення військового обов’язку на
найбільш чисельні національні меншини, які не належали до православного віросповідання і прожи-
вали на території південних українських земель, що входили до складу Російської імперії. Встановле-
но, що протягом ХІХ ст. відбувається поступове скорочення раніше наданих привілеїв, пов’язаних зі
звільненням від військової служби та збільшення чисельності військовослужбовців, які не належали до
православної конфесії. Це своєю чергою змушує уряд вдатися до нормативного регулювання релігій-
них відносин у збройних силах.
На підставі аналізу нормативно-правової бази охарактеризовано основні групи законодавчо закрі-
плених релігійних прав військовослужбовців: присяги у присутності духовної особи свого віроспо-
відання, право на здійснення обрядів, які визначалися їхньою вірою, а також відвідування духовних
установ, право на допуск до військових підрозділів духовних осіб та організацію ними місць богослу-
жінь тощо. Дотримуючись проголошеного принципу віротерпимості, царський уряд поширював ці
норми на представників усіх офіційно визнаних конфесій.
Здійснено аналіз практики реалізації релігійних прав військовослужбовців у ХІХ – на поч. ХХ ст.
Наведено факти, які свідчать як про успішну реалізацію релігійних прав і свобод військовослужбовців,
так і про існування обмежень та заборон у праві на здійснення релігійних обрядів представниками на-
ціональних меншин під час проходження ними військової служби. Проаналізовано державну політику
в питанні надання легального статусу військовим священикам неправославних конфесій, визначено її
непослідовний та суперечливий характер.

Біографія автора

Д. Ю. Войцехівська, Національного університету «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри історії держави і права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

Абдуллин Х.М. Мусульманское духовенство и военное ведомство Российской империи (конец XVIII –
начало XX вв.) : автореф дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 Казань, 2007. 24 с.
Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации в России). Петро-
град : тип. В.Д. Смирнова, 1916. 207 с .
Браун П.Я. Кто такие меннониты?: Краткий исторический очерк / Сост. П.Я. Браун. 2е испр., доп. изд.
Гальбштадт, Тавр. Губернии : из-дво “Радуга”. 1915. 78 с.
Денисов Д.Н. Католицизм в конфессиональном пространстве Оренбургского края (конец XVIII – нача-
ло XXI вв.). Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2014. 149 с.
Кащеев А.В. Военные пасторы военных округов и действующей армии Российской империи в годы
Первой мировой войны. Журнал Белорусского государственного университета. История. 2017. № 3. С. 69–75
Klippenstein, Lawrence (2017) Mennonite COs Under the Russian Tsars (1787–1917), Occasional Papers on
Religion in Eastern Europe: Vol. 37 : Iss. 3, Article 6.
Любавский А. Русские уголовные процессы: В 4 т. Санкт-Петербург : Общественная польза. 1866.
Т. IV. 408 с.
Некрашевич Ф.А. Причины введения рекрутской повинности для евреев Российской империи: исто-
рико-правовой аспект. Ученые записки ВГУ им. П.М. Машерова : сб. науч. трудов. Витебск: ВГУ имени
П. М. Машерова, 2019. Т. 30. С. 46-49.
Норман Соломон Иудаизм и єтика войны. Международный журнал Красного креста. Том 87. 2005.
№ 858. С. 79–97
Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. Москва, 2003. 556 с.
Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗРИ). Собрание І-е. Т.ХІІІ. Санкт-Петербург:
Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.
№ 9919
ПСЗРИ. Собрание 2-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. IV. № 2267.
ПСЗРИ. Собрание 2-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. ІІ. № 1330.
ПСЗРИ. Собрание 2-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. ІІ. № 2175.
ПСЗРИ. Собрание 2-е. Санкт-Петербург, 1831. Т.V. № 3006.
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. XVI. № 11880.
СЗРИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. XXI. № 15721.
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. XХVI. № 19546
ПСЗРИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. XХХVІІI. № 21163.
Сборник циркуляров Министерства внутренних дел по вопросам воинской и военно-конской пови-
нностей. 1874-1906 гг., Санкт-Петербург, 1906. 415 с.
Свод морских постановлений. / Изд. 1901 г. Кн. 10. Морской устав. Санкт-Петербург, 1902. 427 с.
Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1730–1823.
Одесса : Гор. тип., 1836. Ч. 1 : С 1731-го по 1796-й год. 288 с.
Устав внутренней службы в кавалерии. Санкт-Петербург : Воен. тип., 1889. 207 с
Устав внутренней службы в пехотных войсках 1877 г. Санкт-Петербург, 1902. 193 c.
References
Abdullin H. M. (2007) Musul'manskoe duhovenstvo i voennoe vedomstvo Rossijskoj imperii (konec XVIII
- nachalo XX vv.) [Muslim clergy and the military department of the Russian Empire (late 18th - early 20th
centuries)]: (PhD Thesis), Kazan. [in Russian].
Bondar S.D. (1916) Sekta mennonitov v Rossii (v svyazi s istoriej nemeckoj kolonizacii v Rossii) [Mennonite
sect in Russia (in connection with the history of German colonization in Russia)]. Petrograd: tip. V.D. Smirnova,
[in Russian].Braun P.YA. (1915) Kto takie mennonity?: Kratkij istoricheskij ocherk [Who are the Mennonites ?: A Brief historical
sketch] / Sost. P.YA. Braun. 2e ispr., Tavr. gubernii: iz-dvo “Raduga” [in Russian].
Denisov D.N. (2014) Katolicizm v konfessional'nom prostranstve Orenburgskogo kraya (konec XVIII – nachalo
XXI vv.). [Catholicism in the confessional space of the Orenburg region (late 18th – early 21st centuries)] /
Orenburg: OOO IPK «Universitet» [in Russian].
Kashcheev A.V. (2017) Voennye pastory voennyh okrugov i dejstvuyushchej armii Rossijskoj imperii v gody
Pervoj mirovoj vojny [Military pastors of the military districts and the active army of the Russian Empire during
the First World War]. Journal of the Belarusian State University. History. no. 3. pp. 69–75 [in Russian] [in
Russian].
Klippenstein, Lawrence (2017) Mennonite COs Under the Russian Tsars (1787-1917), Occasional Papers on
Religion in Eastern Europe: Vol. 37 : Iss. 3 , Article 6.
Lyubavskij A. (1866) Russkie ugolovnye processy [Russian criminal trials]: V 4 t. SPb.: T. IV. [in Russian].
Nekrashevich F.A. (2019) Prichiny vvedeniya rekrutskoj povinnosti dlya evreev Rossijskoj imperii: istoriko-pravovoj
aspekt [Reasons for the introduction of conscription for the Jews of the Russian Empire: historical and
legal aspect]. Scientific notes UO VSU im. P.M. Masherov, no. 30, pp. 46–49 [in Russian].
Norman Solomon (2005) Iudaizm i єtika vojny [Judaism and the ethics of war] / International Review of the Red
Cross, vol. 87, n. 858, pp. 79–97 [in Russian].
Petrovskij-SHtern J. (2003) Evrei v russkoj armii [Jews in the Russian army]. M.: New literary review [in Russian].
Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii (dalі – PSZRI) [Complete collection of laws of the Russian Empire
(CCLRE)]. Assembly 1-e: December 12, 1825]. St. Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His
Own Imperial Majesty’s Chancery, 1830. № 9919
PSZRI [CCLRE]. Assembly 1-e. SPb. 1830. T. IV. № 2267
PSZRI [CCLRE]. Assembly 2-e. SPb. 1830. T. ІІ. № 1330
PSZRI [CCLRE]. Assembly 2-e. SPb. 1830. T. ІІ. № 2175
PSZRI [CCLRE]. Assembly 2-e. SPb. 1831. T.V. № 3006
PSZRI [CCLRE]. Assembly 1-e. SPb., 1830. T. XVI. № 11880
PSZRI [CCLRE]. Assembly 1-e. SPb., 1830. T. XXI. № 15721
PSZRI [CCLRE]. Assembly 1-e. SPb. 1830. T. ХХVI. № 19546
PSZRI [CCLRE]. Assembly 1-e. SPb. 1830. T. XХХVІІI. № 21163
Sbornik cirkulyarov Ministerstva vnutrennih del po voprosam voinskoj i voenno-konskoj povinnostej [Collection
of circulars of the Ministry of Internal Affairs on military and military horse service]. (1874-1906),
SPb. [in Russian].
Svod morskih postanovlenij [Code of Maritime Regulations]. (1902). vol. 10. Marine statute. SPb. [in Russian].
Skal'kovskij A.A. (1836) Hronologicheskoe obozrenie istorii Novorossijskogo kraya, 1730–1823
[Chronological
review of the history of the Novorossiysk region]. Odessa : Gor. tip. [in Russian].
Ustav vnutrennej sluzhby v kavalerii [Charter of internal service in the cavalry]. (1889).
Sankt-Peterburg: Mil- itary typography [in Russian].
Ustav vnutrennej sluzhby v pekhotnyh vojskah 1877 g. [Ch
antry troops 1877].
(1902). Sankt-Peterburg: Military typography [in Russian].
Опубліковано
2021-11-17