СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ В ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

  • Л. І. Кормич Національний університет «Одеська юридична академія»
  • К. В. Савон Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: імідж держави, політична комунікація, суб’єкти комунікації, державні символи, громадяни, політична еліта

Анотація

Кормич Л. І., Савон К. В. Символічний аспект іміджу держави в політичній
комунікації. – Стаття.
У статті розглянуто імідж держави як форму політичної комунікації. Проаналізовано моди-
фікацію політичної комунікації у зв’язку з інноваційним розвитком суспільства. Охарактери-
зовані суб’єкти комунікації (політичні інститути, ЗМІ, громадяни) та кінцева мета політичної
комунікації – отримання відповідних реакцій і дій від споживачів цієї комунікації. Визначе-
но, як відбувається зміна сприйняття інформації та відображення реакції на цю інформацію.
Розкрита специфіка терміна «політична комунікація» та наведені такі види комунікації, як
візуальна, вербальна, перфомансна, міфологічна, художня. Всі ці різновиди комунікації ві-
дображені в конструюванні іміджу держави. При цьому в центрі уваги символічна складова
частина іміджу, яка розподілена на формальну та неформальну. До формальних зараховано
символи, закріплені Конституцією України, а до неформальних – сприйняття народу, ліде-
ра, назви держави. Розкрито значення кольорів Державного Прапора України та історичний
підтекст Державного Герба України і Державного Гімна України. Окремо проаналізовано
вплив сприйняття позицій та дій громадян у складні періоди державного розвитку. Оха-
рактеризовано комунікацію президента з аудиторією на підставі дослідження, проведеного
RMA: «Комунікація Президента України у Facebook та Instagram у порівнянні із західними
лідерами». Було зроблено висновок щодо можливостей для президента привертати увагу до
власної країни, будучи певним символом демократичної держави з вільними виборами. До-
слідження також переконливо доводять, що соціальні мережі зараз виступають ефективною
комунікаційною платформою для політичної діяльності. Реалізація політичної комунікації
впливає на емоційну складову частину, стосуючись ірраціонального осмислення інформації.
Однак, окрім симулякрів, які впливають на імідж держави, мають проводитись конкретні дії
для формування позитивного її сприйняття.

Біографії авторів

Л. І. Кормич, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор історичних наук, професор,
завідуюча кафедри політичних теорій

К. В. Савон, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри політичних теорій

Посилання

Бебик В. (2005) Психологія національних кольорів. Голос України. URL: http://www.golos.com.ua/
article/222767
Комунікація Президента України у Facebook та Instagram. У порівнянні із західними лідерами. (2020)
RMA. URL: https://rma.team/western_leaders/
Конституція України № 254к/96-ВР. 1996. Офіційний вісник України. ст. 20. Код акта 254к/96-ВР
Lilleker Darren G. (2006). Key concepts in political communication. SAGE Publications Ltd; 1st edition, 224
p. URL: https://people.unica.it/fulvioventurino/files/2015/10/LILLEKER_Key-concepts-in-politicalcommunication.
pdf
Малишко Д. (2020) Зеленському потрібно зайнятися іміджем заради існування України – Саймон
Анхольт. Апостроф. URL: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-02-02/zelenskomu-nujnozanyatsya-
imidjem-radi-suschestvovaniya-ukrainyi---saymon-anholt/30692
Мамонтова E. Публічне управління як політико-комунікативний процес: символічний аспект.
Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2013. № 3(23). С. 135–140.
URL: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/547
Почепцов Г. Теория коммуникации. Киев : Ваклер; Москва : Рефл-бук, 2001. 656 с.
URL: http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/pochepcov%20teoria%20komunikacii.pdf
Сухонос В. Теорія держави і права. Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. 536 с.
URL: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_DPD/TDP_posibnik. pdf
Theocharis Yannis & Andreas Jungherr (2021) Computational Social Science and the Study of Political
Communication. Political Communication, 38: 1-2, 1-22, DOI: 10.1080/10584609.2020.1833121
References
Bebyk V. (2005) Psykholohiia natsionalnykh koloriv [Psychology of national colors], Holos Ukrainy.
URL: http://www.golos.com.ua/article/222767 [in Ukrainian]
Komunikatsiia prezydenta Ukrainy u Facebook ta Instagram. U porivnianni iz zakhidnymy lideramy [Communication
of the President of Ukraine on Facebook and Instagram. Compared to Western leaders]. (2020)
RMA. URL: https://rma.team/western_leaders/ [in Ukrainian]
Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. № 254к/96-ВР. 1996. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. st. 20.
Kod akta 254k/96-VR [in Ukrainian]
Lilleker Darren G. (2006). Key concepts in political communication. SAGE Publications Ltd; 1st edition, 224 p.
URL: https://people.unica.it/fulvioventurino/files/2015/10/LILLEKER_Key-concepts-in-political-communication.
pdf
Malyshko D. (2020) Zelenskomu potribno zainiatysia imidzhem zarady isnuvannia Ukrainy - Saimon Ankholt [Zelensky
needs to take care of his image for the sake of Ukraine's existence – Simon Anholt]. Apostrof. URL: https://
apostrophe.ua/ua/article/society/2020-02-02/zelenskomu-nujno-zanyatsya-imidjem-radi-suschestvovaniya-
ukrainyi---saymon-anholt/30692 [in Ukrainian]
Mamontova, E. (2013). Publichne upravlinnia yak polityko-komunikatyvnyi protses: symvolichnyi aspect
[Public administration as a political-communicative process: a symbolic aspect]. Epistemolohichni doslidzhennia
v filosofii, sotsialnykh i politychnykh naukakh, 3(23), 135–140. URL: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/
PFS/article/view/547 [in Ukrainian]
Pocheptsov G. (2001). Teoriya kommunikatsii [Theory of Communicaton]. K.: Vakler; M.: Refl-buk. 656 p.
URL: http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/pochepcov%20teoria%20komunikacii.pdf [in Russian]
Sukhonos V.V. (2005) Teoriia derzhavy i prava [Theory of State and Law]. Sumy : VTD «Universytetska
knyha», 536 с. URL: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_DPD/TDP_posibnik.pdf
(in Ukrainian)
Theocharis Yannis & Andreas Jungherr (2021) Computational Social Science and the Study of Political Communication.
Political Communication, 38:1-2, 1-22, DOI: 10.1080/10584609.2020.1833121
Опубліковано
2021-11-17