РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОМУ ПЛАНУВАННІ ТА УПРАВЛІННІ

  • А. А. Гриценко
Ключові слова: національна безпека, політика національної безпеки, стратегічне мислення, стратегічне планування, стратегічне управління

Анотація

У статті розглянуто суть концепту стратегічного мислення та його важливість для формування державної політики національної безпеки в цілому та зовнішньої політики зокрема. Аналіз наукової літератури зі стратегії і бізнес-освіти, який був систематизований та узагальнений, дав змогу виявити два основні погляди на концепт стратегічного мислення: феноменологічний, за яким стратегічне мислення розглядається як феномен або когнітивна здібність управлінця, якій притаманні визначені атрибути, та процесуальний, за яким стратегічне мислення трактується як процес. Спираючись на отримані дані, було сформульовано авторське визначення багатоаспектного терміна «стратегічне мислення» та розкрито його сутність, що забезпечило розуміння самого процесу стратегічного мислення. Поряд з цим, концепт адаптований під контекст безпекових та зовнішньополітичних досліджень. Стратегічне мислення тут визначається основою системи державного стратегічного планування, завдяки якому вибудовується цілісна політика національної безпеки. Здійснено спробу окреслити основні характеристики стратегічного мислення як інструменту концептуалізації майбутнього та проєктування політики національної безпеки. Запропоновано інтегровану схему стратегічного процесу (стратегування) та надано її детальний опис. Визначено, що стратегічне мислення відображається у поведінці та впливає на формулювання національних інтересів, процеси прийняття рішень, постановки цілей і реагування на кризові ситуації. Тобто стратегічне мислення є основою системи державного стратегічного планування, завдяки якій держава вибудовує основні напрями політики національної безпеки. Водночас джерелами формування стратегічного мислення є культурно-історичний контекст та стратегічні знання. Наведені приклади з історії світової політики, які демонструють успішне та помилкове застосування стратегічного мислення під час вироблення зовнішньополітичної лінії. За результатами дослідження зроблені висновки, що акцентують на визначній ролі стратегічного мислення у стратегуванні, формуванні політики національної безпеки та зовнішньої політики. Перспективні напрямки подальших досліджень, таким чином, можуть бути пов’язані з розробкою уточненого переліку атрибутів стратегічного мислення, а також моделі процесу навчання розвитку стратегічного мислення.

Посилання

Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. Стратегічне планування : навчальний посібник. Львів : ЗУКЦ, 2008. 138 с.
Дроб О.М. Континуум поглядів на стратегічне мислення. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 2. С. 8–18.
Киссинджер Г. О Китае. Москва : АСТ, 2005. 635 с.
Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель : учебное пособие. Москва : Международные отношения, 2012. 800 с.
Тертичка В.В. Стратегічне управління : підручник. Київ : «К.І.С.», 2017. 932 с.
Тригоб’юк С.С. Стратегічне мислення як основа сучасного стратегічного планування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2008. № 633. С.718–725.
Худайкулова А.В. Геополитические треугольники в контексте конкуренции традиционных и восходящих центров силы. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. № 4. С. 53–73.
Liedtka, J.M. Strategic thinking: can it be taught? Long Range Planning. 1998. Vol. 31, № 1. P. 120–129.
Mintzberg, H. The fall and rise of strategic planning. URL: https://hbr.org/1994/01/the-fall-and-rise-ofstrategic-planning
O’Shannassy, T. Strategic thinking: a continuum of views and conceptualization. URL: https://www.researchgate.net/publication/239792478_Strategic_Thinking_A_Continuum_of_Views_and_Conceptualisation
President’s Address to the Nation. URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/01/20070110-7.html
Опубліковано
2021-11-17