ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІДЖБІЛДИНГУ – СТВОРЕННЯ БРЕНДУ

  • О. О. Онищенко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: імідж, іміджмейкер, іміджбілдинг, політичний образ, електорат

Анотація

Онищенко О. О. Політичні технології іміджбілдингу – створення бренду. – Стаття.
У статті розглянуто поняття і сутність іміджевих політичних технологій. Розкрито поняття «полі-
тичний імідж», «іміджмейкер», «фейсбілдинг». Проаналізовані та виділені основні складові іміджу.
У роботі обґрунтована побудова загальної стратегії виборчої кампанії та місце іміджу кандидата у ній.
Виділена та проаналізована структура іміджу. Окреслені основні типи політичних діячів. Розкриті по-
няття вербального та невербального імідж-фактору. Здійснено аналіз стратегічного образу кандидата
у контексті виборчої боротьби та її складових. Розглянуто вплив засобів масової інформації та соціаль-
них мереж на політичний імідж. Обґрунтована значущість політичних ідей. Детально проаналізовані
етапи створення політичного іміджу. У роботі розкриті чинники, котрі впливають на зміну політич-
ного іміджу.
У статті наголошено, що вдало сформований імідж кандидата – це запорука успішної стратегії,
бо в умовах нинішньої політичної культури увага потенційного виборця концентрується саме на
особистості, яка представляє певну політичну силу. В основі технологій формування іміджу лежить
політична дія чи подія з життя політика, яка слугує передумовою формування позитивного образу серед населення. Для того, щоб імідж кандидата був надійний та приносив певний результат, він по-
винен задовольняти очікування великих соціальних груп. Важливо, щоб він був влучним, яскравим та
конкретним, швидко запам’ятовувався і був гнучким до змін. Створюючи певний імідж політику, його
намагаються зробити унікальним, нетиповим та не схожим на інші образи для того, щоб привернути
до нього увагу електорату. Вдало сформований політичний імідж виступає певним зв’язком між елек-
торатом і політиком, між запитом і політичною дією. Імідж, який обирає електорат, відображає запити
та інтереси електорату, його основні проблеми та коло питань, які необхідно вирішити. Іміджмейкери
навмисно залишають у створеному образі політика «порожні місця», які електорат може самостійно
заповнити. Отже, імідж є надскладним феноменом, який створюється на основі поєднання багатьох
чинників і має за мету створити вдалий політичний образ для досягнення поставленої цілі.

Біографія автора

О. О. Онищенко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри політичних теорій

Посилання

Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології : навч.-метод. посіб. Київ : Ельга,
Ніка-Центр, 2003. 400 с.
Гринберг Т.Є. Політичні технології : навчальний посібник. Вид. 3-тє. Москва : Аспект Прес, 2018. 272 с.
Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реаліза-
ції : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. 144 с.
Політологічний енциклопедичний словник. За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка.
Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ : Ґенеза, 2004. 736 с.
Habermas J. Theory of Communicative Action, Vol 1: Reason and the Rationalization of Society. Boston, MA:
Beacon Press, 1984.
References
Varii M.Y. (2003). Polityko-psykholohichni peredvyborchi ta vyborchi tekhnolohii : navch.-metod. posib. [Political-
psychological pre-election and election technologies: textbook]. Kyiv: Elha, Nika-Tsentr. [in Ukrainian].
Hrynberh T.Ye. (2018). Politychni tekhnolohii : navch. posib. [Political technologies: textbook]. Moscow:
Aspekt Pres. [in Ukrainian].
Korniienko V.O., Denysiuk S.H. (2009). Imidzh politychnoho lidera: problemy formuvannia ta praktychnoi
realizatsii : monohrafiia. [The image of a political leader: problems of formation and practical implementation:
monograph]. Vinnytsia : UNIVERSUM-Vinnytsia. [in Ukrainian].
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. (2004). Za red. Yu.S. Shemshuchenka, V.D. Babkina,
V.P. Horbatenka. Vyd. 2-he, dop. ta pererob. [Political science encyclopedic dictionary]. Kyiv : Geneza. 736 s.
Habermas J. (1984). Theory of Communicative Action, Vol 1: Reason and the Rationalization of Society.
Boston, MA: Beacon Press
Опубліковано
2021-11-17