ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ

  • А. Ю. Ужитчак Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: діти, неповнолітні, злочинність, зарубіжне законодавство, бездоглядність, система по- карання

Анотація

Ужитчак А. Ю. Історичний досвід попередження злочинів у зарубіжних країнах, що вчиняють-
ся неповнолітніми. – Стаття.
Стаття присвячена дослідженню злочинності неповнолітніх у зарубіжних країнах в різний час та
виокремлення особливостей характеру суспільної небезпеки злочинності серед неповнолітніх. Вияв-
лено обставини, що підштовхували неповнолітніх до скоєння злочинних діянь у різні проміжки часу і
в різних країнах. Під час проведення комплексного дослідження злочинності неповнолітніх було з’я-
совано, що, крім негативного впливу сім’ї та недоліків у шкільному вихованні, на протиправну пове-
дінку впливають недостатня увага з боку держави і громадськості, вплив засобів масової інформації,
наркотизації і алкоголізації, неналежна організація дозвілля неповнолітніх. Автори дізналися про за-
ходи, які застосовуються до неповнолітніх у зарубіжних країнах для попередження протиправної по-
ведінки, а також про вік, з якого починається кримінальна відповідальність. Ці заходи можна поділити
на кримінально-правові, що застосовуються як покарання за скоєний злочин, і профілактичні. Було
зазначено, що існує правова, соціальна та економічна причина цих злочинів, а також було розглянуто
ефективність минулого та сучасного законодавства щодо їх запобігання і подолання. Було виділено
різновид санкцій, котрі застосовувалися до неповнолітніх за скоєння злочинів. З’ясовано, що в більшо-
сті європейських держав робляться спроби, спрямовані на пошук способів уникнути судового розгляду
і винесення вироку щодо неповнолітнього. У разі вчинення правопорушення неповнолітнім, що не
має тяжкого характеру, можуть бути застосовані альтернативні заходи, які не направляють справу до
51
Актуальні проб леми по літики. 2021. Вип. 68
судового розгляду. Наприклад, «ознайомлення з законом», яке відбувається в офіційній розмові з під-
літком і його батьками. В Японії також існують сімейні суди і пункти з керівництва дітьми. У Голландії
робота з підлітками, які входять до «групи ризику», становить обов’язковий компонент загальної соці-
альної роботи. Традиційно вона здійснюється в громаді, за місцем проживання та навчання неповно-
літнього. Цей зарубіжний досвід можна застосовувати на практиці у нашій державі

Біографія автора

А. Ю. Ужитчак, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри історії держави та права

Посилання

міста Подільська. URL: http://websystem.kotovsk-city.gov.ua/index.php/informatsijii/1192-dityachazlochinnist-
prichini-shlyakhi-podolannya (дата звернення: 26.10.2021).
50
Актуальні проб леми по літики. 2021. Вип. 68
Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947-III / Верховна Рада України.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 26.10.2021).
Кримінальний кодекс України. Закон України від 05.04.2001 № 2341-II / Верховна Рада України.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 26.10.2021).
Ісмаїлов Б.І. Правовые основы системы ювенальной юстиции : Навчал. посіб. Ташкент, 2002. 52 с.
Коновалова І.А. Досвід боротьби зі злочинністю неповнолітніх в Європі і США. 2021. С. 1.
URL: https://center-bereg.ru/o4459.html (дата звернення: 26.10.2021).
Савина Н.Н. Взгляд на проблему о профилактике правонарушений и преступлений несовершенно-
летних. Монографія. Росія, 2006. 64 с.
Соколов А., Предеина И. Ювенальное уголовное судопроизводство Германии. Конспект лекцій.
Росія, 2004. С. 67.
Воронов Е.Л. Правосудие в отношении несовершеннолетних: зарубежный и российский опыт.
Росія, 2002. С. 21.
Алексеева Л.С. Социальная реабилитация подростков: опыт Голландии. Навчал. посіб.
Росія, 1992. С. 34.
Samborsjkyj V.D. (2021). Dytjacha zlochynnistj. Prychyny, shljakhy podalannja. Juvenile delinquency. [Causes,
ways of overcoming Oficijnyj veb-portal mista Podiljsjka]. Retrieved from: http://websystem.kotovsk-city.
gov.ua/index.php/informatsijii/1192-dityacha-zlochinnist-prichini-shlyakhi-podolannya.
Simejnyj kodeks Ukrajiny. (2002). [Family Code of Ukraine] No 2947-III. Retrieved from:
http ://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
Kryminaljnyj kodeks Ukrajiny. (2001). [Criminal codex of Ukraine] No 2341-II Retrieved from:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
Ismailov B.I. (2002). Pravovye osnovy sistemy yuvenal’noy yustitsii [Legal bases of the juvenile justice system]
Tashkent, Navchal. posib. 52 pp.
Konovalova I.A. (2021). Dosvid borotjby zi zlochynnistju nepovnolitnikh v Jevropi i SShA.
[Experience in combating juvenile delinquency in Europe and the United States] Retrieved from:
https://center-bereg.ru/o4459.html.
Savyna N.N. (2006). Vzglyad na problemu o profilaktike pravonarusheniy i prestupleniy nesovershennoletnikh.
[Savina NN A look at the problem of prevention of juvenile delinquency and crime] Monoghrafija.
Rosija. 64 pp.
Sokolov A., Predeyna Y. (2004). Yuvenal’noe ugolovnoe sudoproizvodstvo Germanii. [Juvenile criminal justice
in Germany]. Konspekt lekcij. Rosija. 67 pp.
Voronov E.L. (2002). Pravosudie v otnoshenii nesovershennoletnikh: zarubezhnyy i rossiyskiy opyt. [Juvenile
justice: foreign and Russian experience] Rosija. 21 pp.
Alekseeva L.S. (1992). Sotsial’naya reabilitatsiya podrostkov: opyt Gollandii [Social rehabilitation
of adolescents: the experience of Holland]. Navchal. posib. Rosija. 34 pp.
Опубліковано
2021-11-17