ВІДЕОБЛОГИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • К. М. Вітман Національний університет «Одеська юридична академія»
  • А. І. Кормич Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: відеоблог, політична комунікація, лідери думок, пряма демократія

Анотація

Вітман К. М., Кормич А. І. Відеоблоги як інноваційний засіб політичної комунікації. – Стаття.
Стаття присвячена актуальній проблемі політичної дійсності, бо сучасна світова та національна
практика переконливо доводять, що інформаційно-комунікаційний чинник відіграє важливу роль у
всіх без винятку суспільних трансформаціях. Тому розробка політичних стратегій та вибір форм по-
літичної тактики напряму залежать від ефективності політичної комунікації. Своєю чергою результа-
тивність комунікації зумовлена спроможністю суб’єктів політики застосовувати технологічні новації,
які надають їм переваги в інтеграції людського потенціалу навколо вибраної мети, забезпечують ви-
значення пріоритетних цілей тощо. Щоб виконувати такі функції, технологічні підходи мають бути
адекватними суспільним можливостям і відповідати вимогам часу. Цифрова епоха змінює формат
спілкування, переміщує його у віртуальний простір, робить більш оперативним та масовим. З актив-
ним впровадженням Інтернет-технологій дістав розвитку і такий засіб комунікації, як блогосфера. У
цій статті проаналізовано вплив саме «відеоблогів» на політичне і суспільне життя. Функціонування
політичних Інтернет-комунікацій в українському суспільстві стало джерелом формування масової
прямої демократії, що сприяє подоланню кризи формальної демократії, яка проявляється в її тради-
ційних інститутах. Нині ми є свідками зростання суспільного статусу популярних блогерів, які стають
неформальними соціальними і політичними лідерами і виражають думки і настрої широких верств.
Виокремлено переваги та недоліки цього виду політичної комунікації. Акцентовано на тому, що лі-
дер думки – блогер, має не просто демонструвати абстрактну політичну позицію, а й брати участь у
політичному житті суспільства. Розвиток блогів призвів до того, що вони можуть використовуватись
для пропаганди політичних ідей, контрпропаганди, для комерційних цілей, включаючи збір коштів
на виборчу кампанію. Широкий спектр можливостей зумовлює потребу використання блогінгу для
презентації конкретних інтересів у політиці та критики політичних опонентів.

Біографії авторів

К. М. Вітман, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор політичних наук, професор, директор
Центру підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів

А. І. Кормич, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри загальної теорії права і держави

Посилання

Castells M. (2008). The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks and Global
Governance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 616. No. 1. P. 78–93.
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. Москва : Кучково поле,
2000. 304 с.
Мальцева Л. Українська блогосфера: функціонально-стильова характеристика. Вісник Львівського ун-
ту. Сер. філол. 2011. Вип. 52. С. 278–289.
Недбай В. Інтернет-блоги як феномен політичної комунікації в інформаційному середовищі. Evropský
politický a právní diskurz. 2014. Sv. 1. Vyd. 6. Р. 296–308. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2014_1_6_28.
Половинчак Ю. Особливості функціонування української блогосфери. Science and Education a New
Dimension. Humanities and Social Sciences. 2015. № 42. Р. 99–102.
Щедрова Г. Блогінг як засіб політичної комунікації: теоретичний та прикладний аспекти. Гілея. 2018.
№ 130. С. 363–366.
56
Актуальні проб леми по літики. 2021. Вип. 68
References
Castells M. (2008). The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks and Global
Governance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 616. No. 1. Pр. 78–93.
[in English]
Hofman Y. (2000). Predstavlenye sebia druhym v povsednevnoi zhyzny [Introducing yourself to others in
everyday life] / per. s anhl. M.: Kuchkovo pole. 304. [in Russian]
Maltseva L. (2011). Ukrainska blohosfera: funktsionalno-stylova kharakterystyka. [Ukrainian blogosphere:
functional and stylistic characteristics]. Visn. Lviv. un-tu. Ser. filol. Vyp. 52. Рр. 278–289. [in Ukrainian]
Nedbai V. (2014). Internet-blohy yak fenomen politychnoi komunikatsii v informatsiinomu seredovyshchi
[Internet blogs as a phenomenon of political communication in the information environment]. Evropský
politický a právní diskurz. Sv. 1, Vyd. 6. Рр. 296-308. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2014_1_6_28.
Polovynchak Yu. (2015). Osoblyvosti funktsionuvannia ukrainskoi blohosfery [Peculiarities of the functioning
of the Ukrainian blogosphere.] Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences.
№ 42. Рр. 99–102. [in Ukrainian]
Shchedrova H. (2018). Blohinh yak zasib politychnoi komunikatsii: teoretychnyi ta prykladnyi aspekty
[Blogging as a means of political communication: theoretical and applied aspects]. Hileia. № 130. Рр. 363–366.
[in Ukrainian]
Опубліковано
2021-11-17