ЗАРУБІЖНІ ТРЕНДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ

  • Г. В. Воробйова
  • С. С. Зозуля
Ключові слова: соціальний захист, ветерани війни, зарубіжні країни

Анотація

Глобалізаційні та інтеграційні процеси, імплементація міжнародно-правових норм, уніфікація національного законодавства є тенденціями сьогодення, які не лише існують у правовому полі, а й формують ідеологічне ставлення та світогляд загалом. Сучасний стан зовнішніх і внутрішніх чинників для української держави в умовах перехідного періоду становлення демократичних засад та на тлі економічної й політичної кризи стає ключовим у процесі обрання курсів внутрішньої та зовнішньої політики. Формування державної політики тісно пов’язане з реалізацією основних цілей щодо захисту своїх громадян із правового та соціального боку, забезпечення державного розвитку безпеки й економічного добробуту, адже саме держава відповідає за рівень життя своїх громадян. Соціальний захист населення завжди був державною турботою, а правильна побудова соціальної політики безумовно ґрунтувалася на обранні системи й механізмів державного управління та на економічних держбюджетних можливостях країни. Соціальний захист ветеранів війни – одне із загально-
державних завдань, що пов’язане з гарантуванням безпеки країни, формуванням її ідеологічних засад, вихованням молоді в пошані до тих, хто захищає свою батьківщину та честь. Вивчення досвіду зарубіжних країн та історичного шляху українського державотворення свідчить про можливість вироблення стратегічних напрямів соціальної політики в обґрунтованому, найкращому та найменш затратному руслі. Саме тому дослідження в цьому напрямі привертають дедалі більшу увагу як теоретиків, так і практиків. У представленій статті досліджуються основні системні відмінності досвіду соціальної політики зарубіжних країн. Шляхом порівняльного аналізу розкрито поняття «соціальна політика», умови та чинники формування державної соціальної політики щодо захисту ветеранів війни. Дослідження тенденцій національної соціальної політки дало змогу обґрунтувати комплексність політичних механізмів управління системою національного соціального захисту, а також підкреслити відмінності в побудові соціального захисту в Україні та за кордоном.

Посилання

Баланюк Н. Проблема створення та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення: порівняльно-правовий аналіз. Форум права. 2011. № 3. С. 28–33. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-3/11bnjppa.pdf (дата звернення: 12.09.2021).
Гордієнко Є. Механізми реалізації державної політики соціального захисту учасників бойових дій в Україні : дис. … докт. філософії з публ. упр. та адміністрування. Харків, 2021. 217 с.
Державне управління: основи теорії, історія і практика : навчальний посібник / за заг. ред. П. Надолішнього, В. Бакуменка. Одеса : Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2009. 394 с.
Павлова Л. Політико-економічний аналіз системи соціального захисту населення в Україні : дис. … канд. екон. наук. Львів, 2015. 230 с.
Milotay N. Social protection in the EU: State of play, challenges and options. European Parliamentary Research Service. 2018. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628258/EPRS_BRI(2018)628258_EN.pdf (дата звернення: 12.09.2021).
Опубліковано
2021-11-17