ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ І ПОДІЛУ ВЛАДИ В ТЕОРІЇ Б. М. ЧИЧЕРІНА

  • М. В. Зєнкін Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: Чичерін, державне управління, поділ влади, конституційна монархія, парламент

Анотація

Зєнкін М. В. Проблема державного устрою і поділу влади в теорії Б. М. Чичеріна. – Стаття.
Стаття присвячена аналізу системи поділу влади в теорії першого політолога та території Російської
імперії Бориса Чичеріна. Аналізується його бачення державного устрою Росії в рамках його лібераль-
ної і західницької концепції. В його політичний теорії помітні погляди, що передбачили теорію легіти-
мності М. Вебера і проблему політичних культур, розроблену Г. Алмондом і С. Вербою.
Політолог аналізує гілки влади, вказуючи на необхідність відділення одну від одної як гарантію
реалізації прав і свобод громадянина. Він вказує на необхідність не просто механічного поділу влади, а
рівноправного співробітництва гілок для найбільш ефективної організації державного управління, на-
магаючись перенести систему «стримувань і противаг» на вітчизняний політичний ґрунт. Зачіпаються
також проблеми співіснування держави з громадянським суспільством, політична еліта, яка Чичері-
ним іменується «політичною аристократією».
Чичерін порівнює конституційну монархію й республіку і робить висновок про те, що не так важ-
ливий тип форми правління, скільки розумна організація державного управління та взаємини держа-
ви і громадянського суспільства. Вважаючи конституційну монархію, кращою і найбільш стабільною
формою правління, він розглядає її розвиток і трансформацію через інститут парламентаризму, де
кожна з двох палат відіграє особливу роль, головною з яких є нижня. Стійкість ж і впливовість верх-
ньої палати забезпечується поєднанням різних способів її формування: у спадок, за посадою (державні
сановники і верховні судді), за вибором і призначенням монарха. Очевидна його більша симпатія до
англійського парламентаризму. Проте, вказуючи на недостатньо високий рівень політичної культури
сучасної йому політичної аристократії і близькість Росії до Франції, він віддає перевагу французькому
політичному шляху.

Біографія автора

М. В. Зєнкін, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії та політичної теорії

Посилання

Евлампиев И.И. Философские и социально-политические взгляды Б.Н. Чичерина / Чичерин Б.Н.
Собственность и государство. Санкт-Петербург : Изд-во РХГА, 2005. С. 3–30.
Емельянов Б.В. Борис Чичерин: Интеллектуальная биография и политическая философия. Екатерин-
бург : Изд-во Урал, ун-та, 2003. 108 с.
Емельянов Б.В. Борис Чичерин. Москва : Наука, 2016. 248 с.
Искра Л.М. Борис Чичерин о политике, государстве, истории. Воронеж : Изд-во Воронежск.
Ун-та, 1995. 214 с.
Зенкин М.В. Борис Чичерин и проблема местного самоуправления в России середины XIX в. Magyar
Tudomanyos Journal. 2019. № 25. С. 54–57.
Зєнкін М.В. Якою має бути власність? (Критика Б.Н. Чичеріним соціалістичних теорій). Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія Економіка. 2018. Вип. 31. С. 9–13.
Зорькин В.Д. Чичерин. Москва : Юридич. лит-ра, 1984. 256 c.
Поляков А.В. Чичерин как историк политико-правовой мысли / Чичерин Б.Н. Политические мысли-
тели древнего и нового мира Москва : Гардарики, 2001. 336 с.
Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России. Опыт русского либерализма. Антология. Москва :
Канон, 1997. С. 52–76.
Чичерин Б.Н. Курс государственной науки: в 3-х т. Москва, 1894–1898.
Чичерин Б.Н. Об аристократии, в особенности русской. Лепциг, 1874. 105 с.
References
Evlampiev I.I. (2005) Filosofskie i sotsialno-politicheskie vzglyadyi B.N. Chicherina [Philosophical and
socio-political views of BN Chicherina] / Chicherin B.N. Sobstvennost i gosudarstvo [Property and state].
St. Petersburg: Izd-vo RHGA, pp. 3–30.
Emelyanov B.V. (2003) Boris Chicherin: Intellektualnaya biografiya i politicheskaya filosofiya [Boris Chicherin:
Intellectual biography and political philosophy]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural, un-ta [in Russian].
Emelyanov B.V. (2016) Boris Chicherin [Boris Chicherin]. Moscow: Nauka, 248 p.
Iskra L.M. (1995) Boris Chicherin o politike, gosudarstve, istorii [Boris Chicherin on politics, the state, history].
Voronezh: Izd-vo voronezhsk. un-ta, 214 p.
Zenkin M.V. (2019) Boris Chicherin i problema mestnogo samoupravleniya v Rossii seredinyi XIX v. [Boris
Chicherin and the problem of local self-government in Russia in the middle of the XIX century] / Magyar Tudomanyos
Journal. no. 25, pp. 54–57.
ZenkIn M.V. (2018) Yakoyu mae buti vlasnist? (Kritika B.N. ChicherInim sotsIalIstichnih teorIy) [What should
be the property? (Critique of BN Chicherin socialist theories)]. Scientific Bulletin of Kherson State University.
Economics series.. vol. 31, pp. 9–13.
Zorkin V.D. (1984) Chicherin [Chicherin]. Moscow: Yuridich. lit-ra, 256 p.
Polyakov A.V. (2001) Chicherin kak istorik politiko-pravovoy myisli [Chicherin as a historian of political and
legal thought] Chicherin B.N. Politicheskie myisliteli drevnego i novogo mira [Chicherin BN Political thinkers of the
ancient and new world]. Moscow: Gardariki, 336 p.
Chicherin B.N. (1997) Konstitutsionnyiy vopros v Rossii [The constitutional question in Russia] Opyit russkogo
liberalizma. Antologiya. Moscow: Kanon, pp. 52–76.
Опубліковано
2021-11-17