ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА КОЛЕКТИВНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДАННЯ

  • М. А. Крутько Державного біотехнологічного університету
Ключові слова: місцеве самоврядування, організаційно-правові засади, інститут місцевого самовряду- вання,, місцеві громади, правове регулювання

Анотація

Крутько М. А. Організаційно-правові та матеріально-фінансові засади функціонуван-
ня місцевого самоврядування в Україні. Проблемні питання реалізації права колектив-
ної участі громади у вирішенні питань, що становлять предмет їх відання. – Стаття.
У статті розглянуто умови, які склалися та в яких перебуває Україна: нестабільна політична ситуація,
економічна криза, слабка й недосконала правова система, що говорить про неякісне функціонування
інституту місцевого самоврядування, а отже, й про існування демократизму в найкращих його іпоста-
сях. Акцентовано увагу на питаннях матеріально-фінансового, технічного, організаційно-правового
забезпечення діяльності місцевих органів та на дана не достатньо висвітленій даної проблематики, яка
потребує детального дослідження та пошуку шляхів удосконалення функціонування механізму де-
централізації публічної влади. Визначено, що особливістю регулювання відносин у цій сфері є те, що
органи місцевого самоврядування є самостійними при вирішенні питань місцевого значення, а отже,
вплив держави на такі відносини є вкрай опосередкованим, зведеним до мінімуму. Встановлено акту-
альність аналізу правового забезпечення функціонування інституту місцевого самоврядування, адже
саме правове регулювання суспільних відносин є потужним інструментом держави, завдяки якому від-
бувається вплив на суспільні процеси в середині країни, поведінку та свідомість людей. Розглянуто
інститут місцевого самоврядування через призму ефективного механізму реалізації безпосередньої
демократії в державі. Організаційна і фінансова самостійність надають місцевим органам та посадо-
вим особам певні гарантії виконання функцій на власний розсуд і ризик без втручання центральних
органів державної влади в їхню діяльність. Важливим питанням нині є недосконалість правового регу-
лювання управління та адміністрування на місцях, а саме: неповна відповідність міжнародним стан-
дартам місцевого самоврядування, визначених у головному міжнародному документі – Європейській
хартії місцевого самоврядування.

Біографія автора

М. А. Крутько, Державного біотехнологічного університету

доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Войтович В.Ю. Мухина И.А. Местное самоуправление: сущность и значение. Вестник Удмуртского уни-
верситета. Серия: Экономика и право. 2016. Вып. 6. С. 124–128.
Клюцевський В.І. Органи місцевого самоврядування в Україні: історичний аспект та нагальні пробле-
ми сьогодення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. № 6. С. 102–108.
Кривокульська Н. Аналіз форм участі громадськості в місцевому самоврядуванні. Економічний аналіз.
2020. № 4. С. 60–66.
Крутько М.А. Теоретичні засади розвитку інтеграційних процесів у вітчизняному агропромисловому
комплексі. Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції. Полтава : ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», 2015.
С. 88–90.
Крутько М.А. Ідентифікація інтеграції в соціально-економічному розвитку України. Вісник ХНТУСГ:
Економічні науки. 2016. № 174. С. 218–223.
Погорілко В.Ф. Козюбра М.І. Конституційне право України : Підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2002.
536 с.
Романовская О.В. Организация местного самоуправления и теория либертарианства. Электронный на-
учный журнал «Наука. Общество. Государство». 2019. № 2 (26). С. 1–8.
Шигапова Е. Окремі аспекти імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування в Україні.
Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 181–185.
Опубліковано
2021-11-17