УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСОВИМИ ТА ЕКОНОМІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  • М. Б. Майка Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
  • І. Г. Гакало Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
Ключові слова: теорія державного управління, державне управління, державна служба, державні службовці, державні ресурси

Анотація

   Майка М. Б., Гакало І. Г. Управління державними ресурсами як завдання державної служби. – Стаття.
   В даній статті розглядаються теоретичні інтерпретації мети, завдань та функцій державної служби, визначаються контури наукової полеміки щодо поняття «державна служба», підкреслюються особливості зміни векторів розвитку державної служби в умовах її модернізації. Наголошується на стратегічному значенні державної кадрової політики у формуванні професійного кадрового складу органів публічної влади. Автором робиться висновок про те, що державна служба є політичним, організаційно-управлінським та соціальним інститутом держави, який забезпечує комплекс відносин між окремими громадянами, громадянами та їх спільнотами та між державами, використовуючи при цьому владні ресурси.
   Визначаються причини актуальності проблем держави і влади, принципів, форм, механізмів і засобів діяльності державного апарату та державної служби.
   Досліджуються вимоги до управління якістю державної служби України в сучасних умовах. Визначається сутність понять «управління якістю державної служби», «якість державної служби», «результативність державної служби» та «ефективність державної служби». Аналізуються нормативно-правові
акти, які визначають вимоги до якості державної служби та інструменти міжнародних стандартів якості для забезпечення її якості, результативності та ефективності.
   Доводиться, що для забезпечення якості, результативності та ефективності державної служби слід використовувати принципи управління якістю та технології управління за результатами, управління за цілями, управління ризиками тощо.
   Також автором визначено, що невід’ємною складовою частиною якості державної служби є орієнтація на споживача, його вимоги і потреби та забезпечення задоволеності потреб громадян у наданні управлінських і адміністративних послуг, а також задоволеність державних службовців добре виконаною роботою, їх залученість до процесів управління якістю, мотивація та соціальні гарантії.

Біографії авторів

М. Б. Майка, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

І. Г. Гакало, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

студентка

Посилання

Brewer G. D. Politicians, Bureaucrats and the Consultant : Brewer G. D. N.Y. : Basic Books, 1973. 318 p.
Грінівецька Н. М. Державна служба як соціальний інститут: проблеми концептуального аналізу :
Грінівецька Н. М. Київ : ФАДА. 1999. 31 с.
Про державну службу: Закон України від 16.12.1993. № 3723-ХІІ. URL: https://www.president.gov.ua/
documents/3723-xii-694
Про державну службу: Закон України від 10.12.2015. № 889-VIII. Дата оновлення: 01.01.2022. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
Оболенський О. Ю. Державна служба. Київ : КНЕУ, 2006. 468 с.
Озірська С. М. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республік : наук.-аналіт. дослідж. / С. М. Озірська, Ю. Д. Полянський. Київ :
Вид-во УАДУ, 1999. 168 с.
Хотомлянський О. Л. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємств. Актуальні
проблеми економіки. 2007. № 2. С. 145–151.
Шило В. П. Фінанси підприємств за модульною системою навчання / В. П. Шило, С. Б. Ільіна,
В. В. Балабанова, І. І. Криштопа. Київ : Кондор, 2012. 429 с. URL: http:pidruchniki.ws:14150823:finansi:finansovi_resursi_dzherela_formuvannya
Юхименко П. І. Теорія фінансів: підручник / за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ : Центр
учбової літератури, 2011. 576 с. URL: http://ктеп.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Teoriya-finansiv-YUhimenko-P.-I..pdfЯрошевич Н. Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. К. : Знання, 2013. 341 с. URL:
http::pidruchniki.ws:1016051344809:finansi:finansovi_resursi_pidpriyemstva_dzherela_formuvannya
Опубліковано
2022-05-27