ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ФАКТОРУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН СУЧАСНОСТІ

  • А. О. Рубан Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: культурна ідентичність, національна ідентичність, громадянська ідентичність, політичний процес, самоідентифікація

Анотація

Рубан А. О. Теоретико-методологічні основи формування української ідентичності як фактору соціально-політичних змін сучасності. – Стаття.
У статті розглядається і обґрунтовується те, що громадянська ідентичність має різні ступені презентації, це пояснюється внутрішніми, регіональними, соціально-культурними відмінностями. Виявлено різноманітні підходи до вивчення ідентичності, що обумовлено складністю і багатомірністю як реального феномена ідентичності, так і самого поняття.
Звертається увага на те, що нині Україна перебуває на такому етапі розвитку, коли громадянська ідентичність є основою для консолідації різних етнічних та культурних громад. Зауважується, що для українського суспільства також важливо розвивати етнічну, місцеву, регіональну, європейську  та глобальну ідентичність, тому що раціональний розвиток ідентичності є причиною успішного розвитку України.
Стверджується що кожна людина, яка проживає на території України, повинна ототожнювати себе з українцем, поважаючи багатокультурний характер людського співтовариства. Самоідентифікація окремої людини переросте у любов до своєї батьківщини серцем, а потім трансформується у повагу до своєї держави – нації.
Формування громадянської ідентичності для України є вкрай важливим. Україна через особливості історичного розвитку (набуття реальної незалежності лише наприкінці ХХ ст.) опинилася у ситуації «симетричної дихотомії»: в один і той самий час потрібно будувати етнонаціональну державу та державу громадянської нації.
Російсько-українська війна об’єднала представників багатьох національностей, етнічних груп, релігій, переоцінені цінності і утвердилися моральні коди, визначилися нові орієнтири і пріоритети які сформувалися у особливу систему громадянських уявлень і забезпечують консолідацію людей в єдиній Українській державі.

Біографія автора

А. О. Рубан, Університету Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат філософських наук, доцент кафедри політології

Посилання

Бевз Т. Особливості формування громадянської ідентичності в сучасній Україні. Наукові записки 2014.
Вип. 3(71). С. 236–246.
2. Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. Київ : Критика, 2011, 292 с.
3. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Твори : у 50 т. / редкол. П. Сохань (голов. ред.),
Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Львів : Видавництво «Світ». 2007. Т. 4. Кн. 1. C. 152–164.
4. Жадько В. Європейська самоідентичність та українська самосвідомість. Проблеми самоідентифікації
сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти. Київ : Національна академія управління, 2009. С. 66–68.
5. Закіров М. Проблема формування модерної української державної ідентичності: геополітичний і соціокультурний аспекти. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2017/2017-4-2/24.pdf (дата звернення 07.12.2021).
6. Кислая А. Ідентичність українських громадян: особливості презентації. URL: file:///C:/Users/XTreme.ws/
(дата звернення: 25.03.2022).
7. Кучера Т. Соціокультурні аспекти самоідентифікації українського суспільства. Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти.
Київ : Національна академія управління, 2009. С. 230–232.
8. Михальченко М. Українська національна ідея як регулятивна сила в загальнодержавному і регіональному масштабах. Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : збірник статей. Київ
: Світогляд, 2005.С. 9–34.9. Ситніченко Л. Свобода і справедливість у ландшафтах української самоідентифікації. Проблеми
самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні
аспекти. Київ : Національна академія управління, 2009. С. 239–242.
10. Сіротова А. Роль літераторів та інтелектуальної еліти у формуванні ідентичності: центральноєвропейський досвід. Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти. Київ, Національна академія управління, 2009. С. 57–59.
11. Тоффлер Е. Третя хвиля / пер. з англ. А. Евси. Київ : Всесвіт, 2000. 480 с.
12. Bauman Z. Identity: Conversations with Benedetto Vecchi (Themes for the 21st Century Series). Cambridge,
2004. 208 с.
Опубліковано
2022-05-27