ТРАНСФОРМАЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КОНФЛІКТ В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ

  • Ю. В. Завгородня Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: кіберконфлікт, кіберпростір, політична боротьба, трансформація суспільства, суб’єкти політики

Анотація

Завгородня Ю. В. Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах. – Стаття.
Наукове дослідження присвячене змінам, які відбуваються у конфліктних суперечках в політичній площині. Адже, в силу зміни більшої частини спілкування в конфлікті, по своїй суті, розпочинається створення новітніх механізмів впливу. Кіберпростір є сьогодні важливою територію для здійснення політичного протиборства. Сучасні форми спілкування отримують новий формат взаємодії, який зберігає час, створює
нові правила поведінки, принципи, які набувають форми інформаційного звичаю, або кібернетичного сленгу, який сьогодні стає частиною лексикону політичного та громадянського спілкування.
Враховуючи особливості сприйняття політичної дійсності, наявних знань та теоретичних розробок щодо сутнісного уявлення про політичний конфлікт, виникає потреба у розробці новітніх уявлень, які уже трансформували більшість процесів в інформаційний простір, про кібернетичні аспекти конфліктної активності, політичної могутності та оцінки балансу силу кіберконфлікті.
У політичних процесах України прослідковується затяжний процес зміни політичного режиму, відчуття транзитного стану держави з відсутністю чіткої системи тактичних та стратегічних дій. Однак, процес переформатування політичного спілкування з виборцями, проведення публічних політичних
зібрань у прямій трансляції, обговорення та опитування онлайн досить вдало та швидко пристосували суб’єктів політики з метою збільшення підтримки у суспільстві.
Актуальність трансформації конфліктних форм взаємодії суб’єктів політики набуває актуалізації та потребує формування ряду систематизованих уявлень про кіберконфлікти, як різновиду, або частини існуючого політичного конфлікту. Сучасні форми життєвої трансформації демонструють нові процеси, які потребують згрупування та тлумачення, а тому конфлікти не є винятком, навпаки виникає гостра потреба дослідження нових процесів протиборства для збалансованої та виваженої діяльності
для його завершення.

Біографія автора

Ю. В. Завгородня, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій

Посилання

Білецька Ю. В. Основні елементи політичного конфлікту. Правове життя сучасної України : матер. міжнар. наук. практ. конф. Одеса : Юридична література, 2014. С. 184–186.
Білецька Ю. В. Стадії розвитку політичних конфліктів. Політична наука. Контури міждисциплінарного
перетину : IV національний конвент МАСПН (Україна) 20–21 березня 2014 р. Одеса : Видавничий дім
«Гельветика», 2014. С. 151–153.
Кравченко Т. Політичний конфлікт в умовах демократичних політичних систем. Політичний менеджмент. № 2. 2011. С. 62–68.
Сітарський С. М. Політичний конфлікт та сучасні українські реалії. Економіка та держава. № 8. 2013.
С. 137–139.
Завгородня Ю. В. Кіберконфлікти, як елемент політичних технологій в інформаційному просторі.
Актуальні проблеми філософії та соціології. 2021. № 32. С. 144–148.
Опубліковано
2022-05-27