ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ НОВИХ ФОРМ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ПОЛІТИЧНУ КУЛЬТУРУ

  • Ю. А. Кокарча Державний торговельно-економічний університет
Ключові слова: Інтернет, соціальні мережі, онлайн-активність, медіа-активізм, флешмоб, фандрайзинг, твіттерні революції, слактивізм, кліктивізм

Анотація

Кокарча Ю. А. Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру. – Стаття.
Взаємодія публічної влади та суспільства, що відбувається за допомогою встановлення різного роду комунікації, забезпечує розвиток демократичних цінностей та орієнтацій. Проблеми, що виникають в процесі такої комунікації є відомими та досліджуються багатьма науковцями. Проте, сучасне політичне життя хaрaктeризується низкою змін, які викликaні швидким poзвиткoм iнтeрнeту, iнформаційнo-кoмунікаційних тeхнoлoгiй. Тoтaльнa iнтeрнeтизaцiя пoзнaчaється нa функцiонувaннi пoлiтичної
систeми тa її пiдсистем, пoсилює знaчення пoлiтико-культурнoгo тa кoмунікaтивнoгo її рiвнiв.
Сьогодні засоби масової комунікації визначаються як важливий iнформацiйно-комунiкаційний ресурс i потужний чинник впливу на полiтику, навiть претендують на статус окремої гiлки влади. Традицiйнi медіа поступово витiсняються новими (електронними), що викликає змiни у способах отримання полiтичної iнформації та її якості, позначається на ставленнi до полiтичних подiй та процесiв, особливостях полiтичної культури та моделях полiтичної поведiнки.
Нові медіа мають певний формат надання інформації, що, з одного боку, сприяє диверсифікації та швидкості її отримання, з іншого - створює низку проблем її сприйняття та аналізу. Сучасний політичний дискурс збагачується можливостями, набуває нових ознак, вимірів. Водночас помітною
є тенденція посилення політичної ангажованості самих медіа-ресурсів, коли вони використовуються як інструменти політичної конкуренції, боротьби, протистоянь, війни.
Саме тому, в статті в порівняльному аспекті демонструється статистика користувачів мережею Інтернет, позиціонується популярність та різновиди соціальних мереж. Досліджуються флешмоби, фандрайзинг, слактивізм, кліктивізм як нові форми активності, наводяться авторські судження на основі наукових відомостей щодо ефективності даних форм активності.
В процесі дослідження за допомогою методів спостереження, порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу здійснено власні твердження автора та наукові висновки стосовно використання нових форм активності та їх безпосереднього деструктивного впливу в соціальних мережах на політичну культуру.

Біографія автора

Ю. А. Кокарча, Державний торговельно-економічний університет

кандидат політичних наук, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту

Посилання

Бойко Н. Л. Громадянська активність онлайн: до соціологічного портрету українського користувача Інтернету. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. 2018. № 1(37). С. 61–65.
Волошин М. О. Комунікативні платформи соціальних інтернет-мереж. Історико-політичні проблеми сучасного
світу.2015. Т. 29–30. С. 269–276. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2015_29-30_41 (дата звернення 17.02.2022).
Кремень Т. В. Політична мобілізація в соціально-медійному вимірі : монографія. Київ : Грамота, 2013. 256 с.
Михайлишина Я. Онлайн-активізм в Україні. До революції далеко, але конкретні проблеми вирішуються. URL: https://texty.org.ua/articles/44393/ Onlajnaktyvizm_v_Ukrajini_Do_revoluciji_daleko_ale-
44393/ (дата звернення 17.02.2022).
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин,
Г. В. Шипунов та ін. ; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. 492 с.
Радченко О. В. Роль Інтернет-комунікацій в політичній взаємодії в Україні : автореф. дис. ... канд. політ.
наук : 23.00.02 ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» Одеса, 2012. 18 с.
Ратке А. Е, Чернов Г. Ю. Технологии «сетевых» революций (Твиттер-, Фейсбук-революции): контент-анализ использования ключевых понятий. Государственное и муниципальное управление в ХХІ веке : материалы
Международной научно-практической конференции (Челябинск, 30 октября 2015 г.). 2015. С. 169–174.
Хлівнюк Т. П. Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України : автореф. дис.
... канд. політ. наук: 23.00.02 ; Одеська національна юридична академія. Одеса, 2008. 16 с.
Царенко О. О. Політична культура як чинник впливу на політичну поведінку громадян. Панорама
політологічних студій. Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. 2013. Вип. 10.
С. 176–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2013_10_24 (дата звернення: 17.02.2022).
Шерман О. Флешмоб як соціальне явище. Особистість в екстремальних умовах : збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. У 2 ч. Ч. І. / за ред. О. А. Кривопишиної, Б. І. Шуневича.
Львів : ЛДУБЖД, 2013. С. 83–85.
Янченко А. О. Слактивізм – проблема політичної участі в Інтернеті чи «невизначене» поняття? Грані.
2013. № 10(102). С. 56–60.
Опубліковано
2022-05-27