ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЄС

  • І. В. Габро Чорноморський національний університет імені Петра Могили
  • О. В. Шевчук Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: екологічна дипломатія, ЄС, інструменти екологічної дипломатії, екологічна політика, навколишнє середовище

Анотація

Габро І. В., Шевчук О. В. Інструменти екологічної дипломатії ЄС. – Стаття.
У статті розглянуто ключові інструменти екологічної дипломатії Європейського Союзу. Проаналізовано основні адміністративні інструменти європейської екологічної політики – такі нормативні акти
та документи, як конвенції та директиви, а також регламенти (Директива Ради 85/337 / ЄЕС від 27 червня 1985 р по оцінці впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище і Регламент Ради ЄЕС 1210/90 від 7 травня 1990 року про заснування Європейського агентства з навколишнього середовища і Європейської мережі інформації і спостереження за навколишнім середовищем).
Висвітлено гнучкі ринкові механізми екологічної дипломатії ЄС які є ефективними для застосування у всіх пріоритетних областях екологічної політики: в боротьбі зі зміною клімату і за збереження біологічного різноманітності, в захисті навколишнього середовища і здоров’я людини, в забезпеченні сталого використання природних ресурсів. Підкреслено, що поточні двосторонні та багатосторонні переговори щодо лібералізації торгівлі екологічно чистими товарами та послугами також використовуються ЄС для сприяння глобальним заходам щодо пом’якшення змін клімату та створення бізнес-можливостей для європейських компаній. Також до сучасних діючих ринкових інструментів екологічної дипломатії ЄС відносять екологічні податки, запроваджені для зміни цін і, таким чином, політики
споживачів і виробників; екологічні внески, введені, щоб повністю або частково покрити витрати на екологічні служби, заходи по скороченню забруднення водних ресурсів, на поховання відходів; екологічні субсидії і пільги, створені для стимулювання розвитку нових технологій, створення нових ринків екологічних товарів і служб, а також для підтримки досягнення високих рівнів захисту навколишнього середовища компаніями; схеми відповідальності і компенсації. ЄС використовує свої додаткові інструменти зовнішньої політики, включаючи політичний діалог, міжнародні переговори та фінансові інструменти, для просування порядку денного сталого розвитку
та зміни клімату та сприяння його впровадженню в країнах-партнерах.

Біографії авторів

І. В. Габро, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

О. В. Шевчук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Посилання

Гусев А. А. (2009). Экологические проблемы в проекте Конституции ЕС. Полис. № 1. С. 174–179.
Директива Совета 85/337/ЕЭС по оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов
на окружающую среду, 27.06.1985. URL: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/okr_sreda/vozd_gos_
proekt.htm
Европейский зеленый курс (2019). WECOOP: official website. URL: https://wecoop.eu/ru/regional-knowledgecentre/eu-policies-regulations
Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний документ (2020). 74 с.
URL: https://dixigroup.org/storage/files/2020-05-26/european-green-dealwebfinal.pdf
Курбанов Э. А., Фоминых А. Е. (2019). Проблемы климата и экологии во взаимодействии Европейского Союза и России: перспективы научно-образовательного сотрудничества. Запад – Восток : науч.-практ. ежегодник. №. 12. С. 175–87. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klimata-i-ekologii-vovzaimodeystvii-evropeyskogo-soyuza-i-rossii-perspekti
Регламент Совета ЕЭС № 1210/90 об учреждении Европейского агентства по окружающей среде и Европейской сети информации и наблюдения за окружающей средой, 7.05. 1990. URL:http://eulaw.edu.ru/documents/
legislation/okr_sreda/evr_ag_okr_sred.htm
Biedenkopf K. (2019). EU Delegations in European Union climate diplomacy: the role of links to Brussels, individuals
and country contexts. Journal of European Integration. Vol. 41. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
07036337.2018.1551389
Call for urgent global action to mitigate climate crisis – the external dimension of the European Green Deal.
European Union External Action: official website. URL: https://eeas.europa.eu/topics/environment-andclimate-change/91882/call-urgent-global-action-mitigate-climate-crisis-external-dimension-europeangreen-deal_e
Environmental diplomacy in G7/G20 – Strengthening the EU’s voice on environmental matters. Adelphi. URL:
https://www.adelphi.de/en/project/environmental-diplomacy-g7g20-strengthening-eus-voice-environmentalmatters
Trade policy review: How green is the future of EU trade? Institute for European Environmental Policy: official
website. URL: https://ieep.eu/news/global-challenges-and-sdgs/green-diplomacy-and-dialogue-with-europeanpartners/trade-policy-review-how-green-is-the-future-of-eu-trade
Time for global cooperation on industrial emissions. Еuractiv. URL: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/time-for-global-cooperation-on-industrial-emissions/
Опубліковано
2022-05-28