НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

  • Ю. В. Брайко
Ключові слова: корупція, неправомірна вигода, грошові кошти, інше майно, переваги, пільги, послуги, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру

Анотація

Брайко Ю. В. Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем. – Стаття.
У статті авторка вказує, що однією з найбільших загроз планомірному та постійному економічному розвиткові та політичній стабільності в Україні є високий рівень корупції, що пронизує всі сфери суспільного життя. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Суспільна небезпека зловживання владою або службовим становищем посадовими особами може бути надзвичайно високою, тому встановлення різних видів юридичної відповідальності за такі дії є передумовою існування правового суспільства. Предмет
кримінальних правопорушень, як правило, є їх факультативною ознакою. Водночас під час кваліфікації досліджуваного кримінального протиправного діяння предмет впливає на кваліфікацію, а тому має бути чітко сформульований законодавцем та встановлений у процесі офіційної кваліфікації.
Термін «неправомірна вигода» об’єднує у собі кілька понять, які однозначно потребують уточнення і роз’яснення. Насамперед – це поняття грошові кошти. Ними відповідно до ст. 192 Цивільного кодексу України є законний платіжний засіб, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій
території України. Майном згідно зі ст. 190 Цивільного кодексу України як особливим об’єктом вважаються окрема річ,
сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майнові права є неспоживною річчю. Переваги можуть бути правом на отримання виняткових або вищих матеріальних благ, послуг чи
благ, які по праву належать фізичній особі, а незаконне використання цих благ – це коли вони отримують їх незаконно та з порушенням інтересів інших осіб. Під пільгами слід розуміти різноманітні законодавчо передбачені варіанти для різних груп людей, які мають на меті звільнити їх від виконання певних завдань або відкрити для них додаткові
можливості. Поняття «інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру» означає швидке розгляд конкретної справи; панегірик у пресі; прийняття на роботу або призначення без проведення передбачених законом заходів або спеціальних іспитів, або за порушення умов їх проходження; запрошення на ексклюзивний захід тощо.

Біографія автора

Ю. В. Брайко

аспірантка кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету

Посилання

Olha S. Bondarenko, Volodymyr V. Pakhomov, Sergey V. Saulyak, Mykhailo O. Dumchikov. Relevant issues
off the criminal liability of the private doctors for corruption crimes. Wiadomości Lekarskie. 2019. Tom LXXII,
nr 7. P. 1354–1358.
Конституція України: станом на 1 січня 2020 р. / Верховна Рада України. Харків : Право, 2020. 82 с.
Дячкін О. П. Зловживання службовими повноваженнями: суспільна небезпечність і кримінальна відповідальність. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 179–185.
Рєзнік О. М. Бондаренко О. С. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Право і суспільство. 2020. № 2. Ч. 3 С. 133–139. URL:
https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-3.21
Методичні рекомендації «Злочини пов’язаних з корупцією, зловживання владою або службовим становищем». URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Foda.
odessa.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2Fzlochyny-povyazanyh-z-korupcziyeyuzlovzhyvannya-vladoyu-abo-sluzhbovym-stanovyshhem.pdf (дата звернення: 23.02.2022).
Бондаренко О. С. Концепція кримінально-правової протидії корупції : монографія. Суми : СумДУ, 2021. 472 с.
Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III ; ред. станом на 12 вер. 2020 р. Відомості
Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131.
Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV; ред. станом на 16 сер. 2020 р. Відомості Верховної
Ради України (ВВР). 2003. № 40–44. Ст. 356.
Семенов С. К. Деньги: эволюция, современные виды и классификация. Финансы и кредит. 2007.
№ 6(246). С. 29–37.
Види грошей за матеріальними носіями. URL: https://uahistory.co/pidruchniki/krypska-economy-10-
class-2018-profile-level/51.php (дата обращения: 23.02.2022).Dumchikov M., Kononenko N., Batsenko L., Halenin R., & Hlushchenko N. Issues of regulating cryptocurrency
and control over its turnover: international experience. Amazonia Investiga. 2020. № 9(31). P. 10–20. URL:
https://doi.org/10.34069/AI/2020.31.07.1
Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції». Київ. : Атіка, 2011. 424 с.
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг ред. Тація В. Я., Пшонки
В. П., Борисова В. І., Тютюгіна В. І. 5-те вид., допов. Х. : Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Баулін Ю. В.,
Борисов В. І., Тютюгін В. І. та ін. 2013. 1040 с.
Ризак Я. Предмет комерційного підкупу за Кримінальним кодексом України. Вісник Національної академії прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. 2012. № 1. С. 121–127.
Про захист прав споживачів : Закон України від 12 трав. 1991 р. № 1023-XII. Відомості Верховної УРСР
(ВВР). 1991. № 30. Ст. 379.
Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної
з наданням публічних послуг : дис.. ... канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2016. 290 с.
Податковий кодекс України від 2 груд. 2019 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011.
№ 13–14, 15–16. Ст. 122.
Неправомірна вигода як предмет, засіб і мета корупційних правопорушень. URL: http://lutsk.dsp.gov.ua
(дата звернення: 22.02.2022).
Опубліковано
2022-05-28