ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПРЕДСТАВНИКА ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • А. М. Соцький
Ключові слова: кримінальне провадження, пробація, представник персоналу органу пробації, процесуальний статус, досудова доповідь, уповноважений орган з питань пробації

Анотація

Соцький А. М. Процесуальний статус представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні. – Стаття.
У статті досліджується процесуальний статус представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні. В кримінальному провадженні активно застосовується такий вид пробації як надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення
(складення досудової доповіді). Досудова пробація – це забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності. Процесуальний статус представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні
взаємозалежний із складанням досудової доповіді. Складаючи досудову доповідь представник персоналу органу пробації має комплекс прав і обов’язків, що визначені в КПК України. Для реалізації деяких прав представника персоналу органу пробації мають бути закріплені чіткі обов’язки інших суб’єктів.
У статті зроблено висновок про те, що проблемним є й те, якщо обвинувачений надасть все ж таки неправдиву інформацію представнику персоналу пробації, які це матиме наслідки для цього обвинуваченого. Вважаємо, що варто розробити чіткіший механізм для реалізації прав представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні, щоб це не зводилось до формального підходу до значення самої досудової доповіді. Проаналізовано обов’язок представника персоналу органу пробації складати досудову доповідь в строк, визначений в ухвалі суду, що часто на практиці викликає труднощі. Оскільки представнику персоналу органу пробації слід за цей час: у день отримання ухвали суду зареєструвати її в журналі обліку осіб, стосовно яких отримано ухвали суду на складення досудової доповіді; завести справу за матеріалами досудової доповіді стосовно обвинуваченого; сформувати у процесі підготовки досудової
доповіді усі документи, які долучаються до справи за матеріалами досудової доповіді стосовно обвинуваченого; не пізніше дня, наступного за днем отримання ухвали суду, обвинуваченому надіслати виклик до органу пробації для проведення бесіди; провести бесіду з обвинуваченим при підготовці
досудової доповіді.

Біографія автора

А. М. Соцький

доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри юриспруденції Чернівецького інституту
Міжнародного гуманітарного університету

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-
вр#Text (дата звернення: 08.04.2022).
Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14#n522 (дата звернення: 08.04.2022).
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. № 4651-VI. URL: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 08.04.2022).
Науково-практичний коментар до Закону України «Про пробацію» / за заг. ред. доктора юрид.
наук., проф., академіка НАН Копиленка О. Л., доктора юрид. наук., проф. Бараша Є. Ю. Київ :
ФОП Кандиба Т. П., 2019. 114 с.
Порядок складання досудової доповіді затверджений наказом Міністерства юстиції України 27.01.2017
№ 200/5 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-17#Text (дата звернення: 08.04.2022).
Про пробацію: закон України від 05 лютого 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-
19#Text (дата звернення: 08.04.2022).
Ткач Т. П. Досудова доповідь служби пробації: поняття, необхідність, функції. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. 2014. № 1. С. 56–65.
Ухвала Шевченківського районного суду м. Львів від 25 квітня 2019 року у справі № 466/2899/19. URL:
Опубліковано
2022-05-30