Філософський позитивізм як підґрунтя методологічного плюралізму Ф. В. Тарановського

  • О. В. Костиря Одеська національна морська академія
Ключові слова: філософський позитивізм, методологічний плюралізм Ф. В. Тарановського

Анотація

У статті доводиться, що видатний російський філософ права Ф. В. Тарановський стояв на позиціях філософії позитивізму та методологічного плюралізму, використовуючи для дослідження правових явищ багатофакторний та соціально-політичний підходи та враховуючи досягнення психологічного вчення Л. Петражицького.

Біографія автора

О. В. Костиря, Одеська національна морська академія

асистент кафедри безпеки та охорони на морі 

Посилання

Голіченко Т. Роздуми довкола сучасної історико-філософської методології і ідеологія контексту та її критика в працях І.-Ш. Зарка / Т. Голіченко // Могилянські історико-філософські студії. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 240-256.

Мудриєвська Л. М. Державно-правові погляди Ф. В. Тарановського: дис.. …канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мудриєвська Людмила Михайлівна. – К., 2010. – 213 арк.

Шаповал О. В. Учение Н. М. Коркунова о праве : автореф. канд. юрид.наук : спец. 12.00.01. – «Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве» / О. В. Шаповал. – Краснодар, 2005. – 23 с.

Тарановский Ф. Историческое и методологическое взаимоотношение истории, догмы и политики права / Ф. В. Тарановский // Журнал Министерства юстиции. – 1907. – № 3. – С. 151-170.

Тарановский Ф. В. Энциклопедия права / Ф. В. Тарановский. – 3-е изд. – СПб. : Лань, 2001. – 552 с.

Дмитренко О. В. Проблеми державної влади у творчій спадщині Ф. В. Тарановського : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. В. Дмитренко. – Луганськ, 2011. – 20 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры // Гуревич А. Я. Избранные труды: в 2 т. – М., СПб. : Университетская книга, 1999. – С. 17-262.

Тарановский Ф. В. Юридический метод в государственной науке. Очерк развития его в Германии: Историко-методологическое исследование / Ф. В. Тарановский. – Варшава : Тип. Варшавс. учеб. округа, 1904. – 342 с.

Тарановский Ф. В. Феодализм в России. Критический очерк / Ф. В. Тарановский. – Варшава : Тип. Варшавск. учеб. округа, 1902. – Кн. 4. – 53 с. – (Варшавские университетские известия. Отд. оттиск).

Опубліковано
2021-03-03