Міжнародно-правова відповідальність за невиконання міжнародних зобов’язань з охорони морського середовища

  • Т. Р. Короткий Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: охорона морського середовища

Анотація

Розглянуто питання міжнародно-правової відповідальності держав за невиконання міжнародних зобов’язань з охорони морського середовища. Досліджено теоретичні аспекти міжнародно-правової відповідальності, її підстави та порядок реалізації. Проаналізовано положення Конвенції ООН з морського права 1982 р. про відповідальність держав за невиконання зобов’язань з охорони морського середовища. 

Біографія автора

Т. Р. Короткий, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин

Посилання

Буткевич, В. Г. Міжнародно-правова відповідальність / В. Г. Буткевич // Міжнародне право. Основи теорії : підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній ; ред. В. Г. Буткевич. – К. : Либідь, 2002.

Лукашук, И. И. Право международной ответственности / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004.

Сперанская, Л. В. Международно-правовая ответственность государств за загрязнение Мирового океана (некоторые теоретические аспекты) / Отв. ред. А. П. Мовчан. – М. : Наука, 1984.

Задорожній, О. В., Медведєва, М. О. Відповідальність у міжнародному праві навколишнього середовища // Задорожній, О. В. Міжнародне право навколишнього середовища : підруч. для ВНЗ / О. В. Задорожній, М. О. Медведєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Видав. дім «Промені», 2010.

Anzilotti, D. Responsibilité internationale des Etats… // RGDIP. – Vol. 8. – № 1–2.

Хакапаа, К. Загрязнение морской среды и международное право : пер. с англ. В. А. Киселева / К. Хакапаа ; под ред. и со вступ. ст. А. Л. Маковского. – М. : Прогресс, 1986.

Сперанская, Л. В. Проблема позитивной ответственности и охрана морской среды / Л. В. Сперанская // Деятельность государств в Мир. океане : Междунар.-прав. аспекты. – М., 1983.

Василенко, В. А. Ответственность государства за международные правонарушения / В. А. Василенко. – К. : Вища школа, 1976.

Курс международного права : в 7 т. / В. С. Верещетин, С. В. Виноградов, Г. М. Даниленко [и др.]. – М. : Наука, 1992. – Т. 5 : Отрасли международного права.

Ago, R. Second report on the state responsibility / R. Ago // Yb. Intern. Law Commiss. – 1970. – Vol. 2. – P. 177 – 197.

Мировой океан и международное право: Защита и сохранение морской среды. – М. : Наука, 1990.

Selected multilateral treaties in the fi eld of the environment. – Nairobi, 1983.

Timagenis, G. International control of marine pollution / G. Timagenis. – N. Y., 1980.

Handl, G. International liability of states for marine pollution / G. Handl / Canad. Yb. Intern. Law. – 1983. – Vol. 21.

UN Doc. A/CONF. 62/WP.

UNCLOS-III. Offi c. Rec. 1978. –Vol. 10.

Мировой океан и международное право: Основы современного правопорядка в Мировом океане. – М. : Наука, 1986.

Опубліковано
2021-03-09