Відвернення світової війни та боротьба з міжнародним тероризмом

  • Т. В. Андрущенко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: боротьба з міжнародним тероризмом, відвернення світової війни

Анотація

В статті розглядаються проблеми запобігання загрозі світової війни, яку створює сучасний міжнародний теороризм. Проаналізовано досвід та ступінь ефективності антитеростичних дій.

Біографія автора

Т. В. Андрущенко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат політичних наук, докторант 

Посилання

Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIXпочаток XXІ ст.) : монограф.: в 2 т. / В. М. Шейко. – Т. 1. – Харків : Основа, 2001. – 520 с.

Цвєтков О. Інформаційна війна в Інтернеті [Електронний ресурс] / О. Цвєтков. – Режим доступу : http://www.perehid.kiev.ua/16html

Тоффлер Е. Нова парадигма влади: Знання, багатство й сила / Елвін Тоффлер. – [Пер. З англ. Н. Бордукової]. – К. : Акта. – 681 с.

Ліхацька Н. М. Війна та мир як феномени історичного процесу. – автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук. 09.00.03 / Н. М. Ліхацька. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – 16 с.

Hutton W. The World We’re In. Little, Brown, 2002.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. В. Д. Бабкіна, Ю. С. Шемшученка, В. П. Горбатенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Ґенеза, 2004. – 736 с.

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінол.- понятій. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с.

Денисов В. В. Философия насилия / В. В. Денисов // Философия и общество. – 2008. – № 1. – С. 39 – 56.

Печенюк І. Витоки та сутність міжнародного тероризму [Електронний ресурс] / Ігор Печенюк // Воєнна історія. – 2004. – № 4 – 6. – Режим доступу : http://warhistory.ukrlife.org/4_6_04_6.htm

Сіленко А. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції [Електронний ресурс] / Алла Сіленко // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5 (14). – C. 61 – 74. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=44&c=884

Вознюк В. С. Знаковий виклик цивілізаційному розвиткові? : монографія / В. С. Вознюк. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 104 с.

Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации / М. Г. Делягин. – М. : Инфра-М, 2003. – 768 с.

Давуд А. П. Міжнародний тероризм і його вплив на світову політику: автореф. дис. … канд. політ. наук 23.00.04 / Агаіхаджек Паша Давуд; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2006. – 19 с.

Івченко В. Жорстокий. Кривавий. Багатоликий. Таким постає перед цивілізованим світом міжнародний тероризм [Електронний ресурс] / Володимир Івченко // Політика і час. – 2000. – № 1 – 2. – Режим доступу : http://www.middleeast.org.ua/articles/02.htm

Илларионов С. И. Терор и антитеррор в современном мироустройстве / С. И. Илларионов. – М. : ООО «РИЦ «ПрофЭКО», 2003. – 592 с.

Леонов В. В. Проблеми організації антитерористичної боротьби [Електронний ресурс] / В. В. Леонов. – Режимдоступу : http://www.niisp. gov.ua/vydanna.php?razdel=zbir&doc=11_sept&glava=vystup12

Губань Р. Концепція діалогу між цивілізаціями в міжнародному праві і проблема тероризму [Електронний ресурс] / Радим Губань // Юридичний журнал. – 2008. – № 3. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2889

Опубліковано
2021-03-09