Принципи права Європейського союзу (до проблеми методології дослідження)

  • В. В. Колесніченко Національний університет «Одеська юридична академія»

Анотація

В статті проаналізовано методологічні основи дослідження принципів права Європейського Союзу. Виявлено роль системного підходу, аксіологічного, історико-генетичного і порівняльного правового методу, а також положення сучасної герменевтики.

Біографія автора

В. В. Колесніченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, народний депутат України

Посилання

Право Европейского Союза: учеб. для вузов. / Под ред. С. Ю. Кашкина. – М. : Юристъ, 2004. – С. 104 – 106.

Оборотов Ю. М. Сучасне праворозуміння права / Ю. М. Оборотов // Актуальні проблем держави і права. – 2003. – Вип. 18 – С. 4 – 9; Дудченко В. В. Тенденція правового розвитку: плюралізм правових вчень / В. В. Дудченко. – Одеса: Юрид. літ., 2006. – С. 238.

См.: Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учеб. в 2 т. – Т. 2. Право / Марченко М. Н. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 238.

Явич Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. – С. 155.

Мицайков М. Иерархия в праве / М. Мицайков // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1999. – № 6. – С. 70 – 75.

Мицайков М. Иерархия в праве / М. Мицайков // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1999. – № 6. – С. 72 – 75.

Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права / Д. А. Керимов. – М. 2000. – С. 235 – 276.

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М. : Наука, 1987. – С. 165 – 166.

Дудченко В. В. «Буква» і «дух» права: до методології питання / В. В. Дудченко // Держава і право: Зб. наук. пр. юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. – Вип. 28. – С. 15 – 29.

Опубліковано
2021-03-09