Основні суперечності сучасної етнонаціональної політики Азербайджану

  • К. М. Вітман Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: етнонаціональна політика Азербайджану

Анотація

Досліджуються особливості сучасного етапу формування етнонаціональної політики Азербайджанської Республіки, зокрема ключові суперечності забезпечення прав національних меншин на рівні офіційної та практичної політики держави.

Біографія автора

К. М. Вітман, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор політичних наук, професор, професор кафедри соціальних теорій, декан магістратури
державної служби

Посилання

Кіссе А. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління. Політологічний аналіз: [монографія] / А. Кіссе. – К. : Логос, 2006. – С. 62.

Национальная политика азербайджанского руководства [Електронний ресурс] / Кафедра стран постсоветского зарубежья РРГУ. – Режим доступу : http://www.postsoviet.ru/publications/720/.

Third Report Submitted by Azerbaijan of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, November, 2011 [Електронний ресурс] / Council of Europe. – Режим доступу : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_SR_Azerbaijan_en.pdf.

Указ Президента Азербайджанской Республики «О защите прав и свобод, государственной поддержке развития языков и культуры национальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, проживающих в Азербайджанской Республике» [Електронний ресурс] / Законодательство Азербайджанской Республики. – Режим доступу : http://vescc.az/ViewDoc.aspx?did=42667.

Там само.

Р. Гусейнов: Азербайджанская Республика взяла на себя обязательство принять «Закон о национальных меньшинствах» [Електронний ресурс] / Institute of Peace and Democracy. – Режим доступу : http://www.tt-ipd.info/to-adopt-within-three-years-of-itsaccession-a-law-on-minorities/?lang=ru/.

Third Report Submitted by Azerbaijan of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, November, 2011 [Електронний ресурс] / Council of Europe. – Режим доступу : http://www.coe.int/t/ dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_SR_Azerbaijan_ en.pdf.

Азербайджан может принять закон о национальных меньшинствах [Електронний ресурс] / ABC. az. – Режим доступу : http://abc.az/rus/news/40240.html.

Azerbaijan Overview [Електронний ресурс] / World directory of minorities and Indigenous people. – Режим доступу : http://www.minorityrights.org/?lid=1922.

Minorities in Azerbaijan: The Sociolinguistic Situation of Lezgis, Udis, Georgians (Ingiloys) and Talyshs in Azerbaijan / Cimera. – Режим доступу : http://www.cimera.org/pdf/Minorities_in_Azerbaijan.pdf.

Опубліковано
2021-03-09