Роль громадянського суспільства в здійсненні політичного управління

український досвід

  • І. М. Милосердна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянське суспільство в українській державі

Анотація

Стаття присвячена проблемі ролі громадянського суспільства в здійсненні політичного управляння на прикладі України. Досліджуються питання формування та розвитку громадянського суспільства в українській державі.

Біографія автора

І. М. Милосердна, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, асистент кафедри соціальних теорій

Посилання

Гумбольдт В. фон. Опыт установления границ деятельности государства / В. фон. Гумбольдт // Язык и философия культуры. – М. : Прогресс, 1985. – 451 с.

Драч М. І. Соціально-політична модернізація українського суспільства в перехідний період [Електронний ресурс] / М. І. Драч // Мультиверсум. Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури, – 2006. – № 53. – Режим доступу : http://www.fi losof.com.ua/Jornel/M_53/Drach.htm

Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення / Джон Кін; пер. з англ. О. Гриценко. – К. : К. І. С., 2000. – 191 с.

Конституція України : затверджена Законом України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (із змін., внесеними згідно із Законом України від 1 лютого 2011 № 2952-VI (2952-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; 2011. – № 10. – Ст. 68.

Мороз О. Не заступайте патріотизмом науку! [Електронний ресурс] / О. Мороз // Зеркало тижня. – 2007. – № 44. – Режим доступу :

http://www.dt.ua/newspaper/articles/51914#article

Пидлуцкая И. Политические коммуникации: украинский опыт / И. Пидлуцкая // Аналитика. – 2000. – № 5. – С. 17 – 31.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / [За заг. ред. д. і. н., проф. А. І. Кудряченка.] –

К. : НІСД, 2007. – 396 с.

Степаненко В. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: інститути, практики, цінності [Електронний ресурс] / Віктор Степаненко // Українське суспільство: 10 років незалежності / [За ред. В. Ворони] – К. : IС НАН України, 2001. – С. 169-183. – Режим доступу : http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jW8SzB2oL5YJ: www.i-soc.com.ua/institute/St2.doc+ %_

Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи.: Моногр. / [за ред. В. С. Крисаченка] – К. : НІСД, 2004. – 647 с.

Freedom in the World 2009 Survey Release [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=445

Nations in Transit – Ukraine (2008) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=47&nit=472&year=2008

Опубліковано
2021-03-09