Особливості державної гендерної політики в Україні

  • Т. М. Дисюк Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: державна гендерна політика в Україні

Анотація

Визначено зміст державноїгендерної політики у контекстізабезпечення рівних політичних ігромадянських прав жінок і чоловіків у суспільстві, проведено аналіз забезпечення гендерного паритету в державно-управлінській сфері України, вказані перспективні напрямки удосконалення механізму формування та реалізації державної гендерної політики в Україні.

Біографія автора

Т. М. Дисюк, Національний університет «Одеська юридична академія»

здобувач кафедри соціальних теорій

Посилання

Матвієнків С. Гендерна політика: суть, проблеми та українські реалії / С. Матвієнків // Науковий вісник: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: «Рута», 2005. – Вип. 272. – С. 251.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua

Плахотнік О. Ґендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ / О. Плахотнік, І. Лазарук. – Харків: Райдер, 2007. – 44 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.krona.org.ua/uk/our-publications

Штейнберг А. Г. Мужской характер менеджмента / А. Г. Штейнберг // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – С. 79.

Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Спеціальної доповіді «Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини» від 10 грудня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Кормич Л. І. Гендерна рівність як чинник підвищення ефективності функціонування державної служби / Л. І. Кормич // Модернізація державного управління, державної служби і кадрової політики: збірник доповідей щорічних Рішельєвських академічних читань (Одеса, 15-17 вересня 2010р.) / н… кол.: Т. В. Мотренко (голов. ред.) [та н.]. – Одеса: Юридична література, 2010. – С. 253-254.

Конституція України: затверджена Законом України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (Із змін., внесеними згідно із Законом України від 1 лютого 2011 № 2952-VI (2952-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.; 2011. – № 10. – Ст. 68.

Опубліковано
2021-03-09