Символічний вимір іміджу в сучасній політиці

  • І. І. Купцова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: імідж, політичний імідж

Анотація

У статті політичний імідж розглядається з позиції приналежності його до символічних знакових систем. Виділяються основні підходи до розуміння ролі та функцій символів у політичному процесі. Розглядається питання визначення місця та значення іміджу як елемента символьного середовища. Досліджується ресурсний потенціал семіотичного простору у процесі проектування політичної реальності.

Біографія автора

І. І. Купцова, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри соціальних теорій

Посилання

Бодріяр Ж. Симулярки і симуляція / Жан Бодріяр: [пер. з французької В. Ховхун]. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 230 с.

Гіденс Е. Соціологія / Ентоні Гіденс: [пер. з англ. В. Шовкун., А. Олійник; наук. ред. О. Іващенко]. – К. : Основи, 1999. – 726 с.

Кассирер Е. Техника современных политических мифов / Е. Кассирер // Вестник МГУ. Сер. 7, Философия. – 1990. – № 2. – С. 58 – 65.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / Мануєль Кастельс: [Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана]. – М., 2000. – 606 с.

Конецкая В. П. Социология коммуникаций / В. П. Конецкая. – М. : Международный университет бизнеса и управления, 1997. – 304 с.

Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: Таємниці політичної «кухні» : монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 332 с.

Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. – [2-е изд., испр.]. – М. : Искусство, 1995. – 320 с.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – М. : «Рефл-бук», К. : «Ваклер», 2004. – 576 с.

Сегела Ж. Национальные особености охоты за голосами. Так делают президентов / Жак Сегела. – М. : «Вагриус», 1999. – 264 с.

Опубліковано
2021-03-11