Принципи формування структури публічної влади на місцевому рівні

  • Д. П. Співак Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ключові слова: публічна влада

Анотація

У цій статті розглядаються актуальні аспекти формування публічної влади на місцевому рівні. Аналізуються головні принципи формування і найбільш важливі напрями їх реалізації.

Біографія автора

Д. П. Співак, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

здобувач кафедри політичних наук

Посилання

Батанов А. В. Муниципальная власть и некоторые теоретикометодологические проблемы формирования муниципалъноправового статуса личности / А. В. Батанов // Конституционные права и свободы человека и гражданина как высшая ценность демократического, правового государства: Сборник научно-практ. статей. – Тирасполь, 2005. – С. 58 – 61.

Бойчук М. А. Місцеве самоврядування розбудови громадянського суспільства / М. А. Бойчук // Пам'ять століть. – 2007. – № 1 (64). – С. 129 – 144.

Конституція України : затверджена Законом України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (із змін., внесеними згідно із Законом України від 1 лютого 2011 № 2952-VI (2952-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; 2011. – № 10. – Ст. 68.

Опубліковано
2021-03-11