Можливості трансформації методики проведення масових заходів в умовах структурних змін в суспільстві

  • А. М. Чалий Національна академія внутрішніх справ України, ДГБ МВС України
Ключові слова: проведення масових заходів

Анотація

В статті здійснюється спроба розкрити особливості методики проведення масових заходів та встановити можливі її трансформації в умовах структурних змін в суспільстві.

Біографія автора

А. М. Чалий, Національна академія внутрішніх справ України, ДГБ МВС України

здобувач, Начальник управління масових акцій та охоронних заходів 

Посилання

Административная деятельность органов внутренних дел / под ред. Л. Л. Попова. – М., 1983. – 384 с

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина / під заг. ред І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьєва – К. : НАВС, 1995. – 177 с.

Адміністративне право України : підручник для юрид вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю. П. Битяка. – Харків : Право, 2001. – 528 с.

Бахрах Д. Н. Административная ответственность: учебное пособие / Д. Н. Бахрах. – М. : 1999. – 112 с.

Белявская О. А. Уголовная политика в Японии / О. А. Белявская. – М. : Знание, 1982. – 256 с.

Битяк Ю. П. Переконання та примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність : конспект лекцій / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, А. Т. Комзюк. – Харків : Укр. юрид. академія, 1994. – 44 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. – К. : Юрінформ, 1995. – 189 с.

Курило В. І. Правові засади охоронної діяльності : навчальний посібник / В. І. Курило. – К. : Кондор, 2005. – 180 с.

Поліщук В. Г. Деякі проблеми застосування адміністративноправових засобів охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства про порядок організації і проведення масових заходів / В. Г. Поліщук // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1997. – № 1. – С. 64 – 68.

Поліщук В. Г. Роль громадських формувань в охороні правопорядку при проведенні масових заходів / В. Г. Поліщук // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1998. – № 2. – С. 79 – 85.

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П. А. Сорокин. – СПб., 2000.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 2199. – Оп. 1. – Спр. 108. – Арк. 163.

Опубліковано
2021-03-11