Адміністративний статус морських портів

  • Л. В. Валуєва Одеська національна юридична академія
Ключові слова: морські порти, адміністративний статус морських портів

Анотація

В статті проаналізовано адміністративний статус морського порту та виділені його особливості, на основі яких сформульовано поняття морського порту в широкому і вузькому змісті

Біографія автора

Л. В. Валуєва, Одеська національна юридична академія

старший викладач кафедри адміністративного і кримінального права 

Посилання

Літвіна О. Ю. Критерії розмежування комерційної та некомерційної господарської діяльності / О. Ю. Літвіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 841. – С. 242 – 244. – С. 243.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення ч. 1 ст. 73 Кодексу торговельного мореплавства України (справа про морський порт як державне підприємство № 1-17/2004 від 15.12.2004 № 21- рп/2004) // Урядовий кур'єр від 12.01.2005. – № 4.

Про затвердження Статуту ДП «Одеський морський торговельний порт». Наказ Міністерства транспорту України від 26.02.2002 № 116

// «Транспорт України». – № 5. – 15.03.2002. – С. 24.

Пропозиції Президента до Проекту Закону «Про морські порти України» № 0881 від 23.11.2007 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://gska2. rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=30772.

Развадовський В. Й. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) : дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07 / В. Й. Развадовський. – Харків, 2004. – 508 с. – С. 364.

Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо

державного підприємства «Дельта-лоцман») : Закон України від 04.10.2005 № 2930-IV // Голос України від 04.11.2005. – № 209.

Койцан А. И. Совершенствование системы управления федеральной собственностью в морских портах: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / А. И. Койцан. – Мурманск, Мурманский гос. техн. ун-т. – 2005. – 148 с. – С. 52.

Адміністративне право України / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. Т. Зима та ін.]; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. – С. 10.

Основні показники по спеціальним економічним зонам. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=37016.

Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту. Закон України від 23.03.2000 № 1607-ІІІ // Голос України від 30.05.2000.

Конвенція Організації об’єднаних націй з морського права (UNCLOS) від 10.12.1982 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.garant.ru/2540700.

Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті. Указ Президента України від 08.04.2011 № 447/2011 // Урядовий кур'єр від 11.05.2011. – № 83.

Про Положення про Міністерство інфраструктури України. Указ Президента України від 12.05.2011 № 581/2011 // Урядовий кур'єр від 25.05.2011. – № 93.

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 20.10.2006 на проект Закону України «Про морські порти України» № 2143-1 від 22.09.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2_5_1_J?ses=10007&num_s=2&num=&date1=&date2=&name_zp=%EF%F0%EE+%EC%EE%F0%F1%FC%EA%B3+%EF%EE%F0%F2%E8+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&out_type=&id=

Опубліковано
2021-03-15