Адміністративні суди в Україні

понятійно-категоріальний аспект правового статусу в контексті завдання адміністративного судочинства

  • О. В. Джабурія Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський апеляційний адміністративний суд
Ключові слова: адміністративні суди в Україні, Україна

Анотація

В статті аналізується правовий статус адміністративних судів в Україні, враховуючи основне завдання адміністративного судочинства, а саме, захист прав, свобод та інтересів невладних суб’єктів публічноправових відносин. Зокрема увагу приділено питанням понятійнокатегоріального апарату, який використовується у Кодексі адміністративного судочинства України щодо визначення правового статусу адміністративних судів. Визначено основні характеристики правового статусу адміністративних судів в Україні.

Біографія автора

О. В. Джабурія, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський апеляційний адміністративний суд

здобувач кафедри адміністративного права та процесу, суддя 

Посилання

Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 704 с.

Бутко І. П. Місцеві ради і забезпечення законності / І. П. Бутко, Ю. С. Шемшученко – К. : «Наукова думка», 1973. – 232 с.

Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. – М. : Юринформцентр, 2000. – 526 с.

Кутафин О. Е. Компетенция местных Советов: учеб. пособие / О. Е. Кутафин, К. Ф. Шеремет. – 2-е изд. – М. : Юрид. лит., 1986. – 224 с.

Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки / Лазарев Б. М. – М. : Юрид. лит., 1988. – 320 c.

Дюрягин И. Я. Дискуссионные вопросы понятия правосубъектности / И. Я. Дюрягин // Проблемы правоведения. Республиканский межведомственный научный сборник. – К. : Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1978, Вып. 37. – С. 61-70.

Берг О. В. Классификация властных полномочий и оптимизация системы органов власти / О. В. Берг // Государственная власть и местное самоуправление. – 2001. – № 3. – С. 5-7.

Коваль Л. В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. – 3-є вид. / Л. В. Коваль – К. : Вентурі, 1998. – 208 с.

Тихомиров Ю. А. Публичное право. Учебник. / Ю. А. Тихомиров. – М. : Издательство БЕК, 1995. – 496 с.

Опубліковано
2021-03-15