Характеристика процесуальної форми адміністративного судочинства

  • А. І. Бітов Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський апеляційний адміністративний суд
Ключові слова: адміністративне судочинство, Україна, процесуальна форма адміністративного судочинства

Анотація

Стаття присвячена аналізу змісту та структури процесуальної форми адміністративного судочинства в Україні. Характеризуються особливості розгляду справ адміністративної юрисдикції та ознаки адміністративносудових проваджень. Визначається стадійний характер адміністративного судочинства та обов'язкові компоненти стадії як структурного елемента даного виду судочинства.

Біографія автора

А. І. Бітов, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський апеляційний адміністративний суд

здобувач кафедри адміністративного права та процесу , суддя 

Посилання

Адміністративне судочинство: Підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2009. – 256 с.

Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

Рязановский, В. А. Единство процесса / В. А. Рязановский [Вступит. ст. М. К. Треушникова]. – М. : Городец, 2005. – 80 с.

Теория юридического процесса / [В. М. Горшенев, В. Г. Крупин, Ю. И. Мельников и др.]; под общ. ред. В. М. Горшенева. – Харьков : Вища шк.; Изд-во при Харьк. ун-те, 1985. – 192 с.

Сталев Ж. С. Българско гражданско процесуално право / Ж. С. Сталев. – София: Сиела, 1965. – 981с.

Носырева Е. И. Виды современного гражданского судопроизводства и их классификация / Е. И. Носырева // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве. – М. : Городец, 2004. – С. 88 – 99.

Гражданский процесс: учебник / под ред. проф. Комарова В. В. – Xарьков : Одиссей, 2001. – 704 с.

Опубліковано
2021-03-15