Адміністративна процесуальна правосуб’єктність громадянина України в адміністративному судочинстві

  • Ю. Г. Фаєр Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: правосуб’єктність громадянина України, адміністративне судочинство

Анотація

Чітке законодавче регулювання процесуального статусу учасників адміністративного судочинства є однією з гарантій ухвалення правомірного судового рішення. Стаття присвячена аналізу процесуального статусу громадянина України, як одного з учасників адміністративного судочинства. Особливої уваги приділяється питанню моменту виникнення процесуальної правоздатності громадянина України.

Біографія автора

Ю. Г. Фаєр, Національний університет «Одеська юридична академія»

здобувач кафедри адміністративного і фінансового права

Посилання

Елисейкин П. Ф. Предмет судебной деятельности в советском гражданском процессе (его понятие, место и значение) : автореф. дисс. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс / П. Ф. Елисейкин. – Л., 1974. – С. 118; Тимченко Г. П. Способы и процессуальные формы защиты гражданских прав : дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Г. П. Тимченко. – Х., 2002. – 203 с. – С. 11.

Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту / Е. Г. Пушкар. – Львов : Изд-во при Львов. ун-те издат. Объед. «Вища школа», 1982. – С. 7; Гукасян Р. Е. Реализация конституционного права на судебную защиту / Р. Е. Гукасян // Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту. – Калинин : Изд-во Калинин. ун-та, 1982. – С. 7.

Тимченко Г. П. Способы и процессуальные формы защиты гражданских прав: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Г. П. Тимченко. – Х., 2002. – 203 с. – С. 119.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: монографія / В. С. Стефанюк. – Харків : Консум, 2003. – 464 с. – С. 72.

Про громадянство України Закон України від 18.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Бандурка О. О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. О. Бандурка. – Х., 2002. – 183 с. – С. 75-76; Про громадянство України : Закон України за станом на 11.05.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 08.07.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні : Постанова пленуму Вищого адміністративного суду України від 25.06.2009 р. № 1 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 04.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : Постанова Вищого адміністративного суду України: за станом на 06.03.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Опубліковано
2021-03-15