Поняття «місцевий референдум» у законодавчих актах України

політико-правовий зміст дефініції

  • С. М. Дерев’янко Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Ключові слова: місцевий референдум, Україна

Анотація

Аналізуються закріплені у Конституції та законах України норми, які визначають сутність поняття «місцевий референдум». Акцентується на політико-правових особливостях їх внесення, доцільності та перспективі оновлення.

Біографія автора

С. М. Дерев’янко, Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

кандидат історичних наук, професор 

Посилання

Конституція України : затверджена Законом України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (із змін., внесеними згідно із Законом України від 1 лютого 2011 № 2952-VI (2952-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; 2011. – № 10. – Ст. 68.

Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України [Прийнятий 03 липня 1991 року № 1286-ХІІ] // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України [Прийнятий 21 травня 1997 року № 280/97-ВР] // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170; остання версія від 01.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97- %D0 %B2 %D1 %80.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доповн. та CD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 679.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «район» та «район у місті», які застосовуються в пункті 29 частини першої статті 85, частині п’ятій статті 140 Конституції України, і поняття «організація управління районами в містах», яке вживається в частині п’ятій статті 140 Конституції України та в частині першій статті 11 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», а також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний устрій) № 11-рп/2001 [від 13 липня 2001 року. Справа № 1-39/2001 2001] // Офіц. вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1327.

Проект Закону про місцевий референдум: [поданий народними депутатами України О. В. Турчиновим та А. В. Портновим 17 липня 2006 року, реєстраційний № 1154] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27569.

Проект Закону про місцевий референдум: [поданий народними депутатами України В. П. Пилипенком та С. П. Підгорним 24 вересня 2008 року, реєстраційний № 2004] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31593.

Проект Закону про місцевий референдум: [поданий Кабінетом Міністрів України 03 вересня 2010 року, реєстраційний № 7082] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38447.

Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» : Закон України [Проект Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.12.2010 р.] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua/.

Опубліковано
2021-03-15