Зображувальний документ як вид письмових доказів в господарському процесуальному праві

  • А. А. Гаврилова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: зображувальний документ, письмові докази, господарське процесуальне право

Анотація

На основі вивчення наукової літератури, нормативно-правових актів та судової практики автором надано визначення письмових доказів, приведено класифікацію за різними ознаками. В статті визначено місце письмових доказів в загальній класифікації доказів, відображено їх відмінності від інших доказів, проведено детальний аналіз вітчизняного законодавства з питань видів письмових доказів, які використовуються в господарському процесі.

Біографія автора

А. А. Гаврилова, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри господарського права та процесу

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України, прийнятий 6 листопада 1991 року за № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 6, Ст. 56.

Про інформацію : Закон України, прийнятий 22 жовтня 1992 року за № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. − № 48. − Ст. 650.

Козлов А. С. Понятие доказательств в арбитражном процессе / А. С. Козлов. – Иркутск, 1980.

Маликов М. Ф. Оценка доказательств в правоприминительной деятельности / М. Ф. Маликов. – Уфа, 1984.

Господарський процесуальний кодекс України. Науковопрактичний коментар / за ред. О. І. Харитонової. – К., 2006.

Васильєв С. В. Доказування та докази у господарському процесі України : монографія / С. В. Васильєв, Л. М. Ніколенко. – Харків, 2004.

Опубліковано
2021-03-16