Поняття та принципи юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ

  • М. М. Колюка Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: органи внутрішніх справ, принципи юридичної відповідальності

Анотація

У статті проаналізовані наукові праці та норми чинного законодавства із питань визначення поняття та принципів юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ, окрему увагу зосереджено на аналізі наукових поглядів щодо визначення поняття «юридична відповідальність».

Біографія автора

М. М. Колюка, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, виконуючий обов'язки декана економіко-правового факультету
у м. Сімферополі 

Посилання

Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навч. посібник / К. К. Афанасьєв. – МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 176 с.

Про оголошення рішень суддів щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишніх працівників міліції : Наказ МВС України від 25.01.11 № 19.

Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. – М. : Госюриздат, 1961. – 381 с.

Самощенко И. С. Правонарушение и юридическая ответственность: Учебное пособие. / И. С. Самощенко – М. : Изд-во ВЮЗИ, 1966. – 30 с.

Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів/ За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2002. – 432 с.

Алексеев С. С. Проблемы теории права: Курс лекций в 2-х т. Т. 1. / С. С. Алексеев – Свердловск : Изд-во Свердловского юридического института, 1972. – 396 с.

Бандурка О. М. Управління в ораганах внутрішніх справ України: Підручник / О. М. Бандурка – Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.

Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1982. – 287 с.

Теория государства и права : учебник для вузов/ Под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФА. М, 2000. – 616 с.

Загальна декларація прав людини : Прийнята і проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. – С. 6 – 9.

Міжнародний пакт про громадські та політичні права : Прийнятий і відкритий для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 2200А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 р. Ратифікаваний Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. – С. 9 – 19.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини : Підписана урядами держав – членів Ради Європи 4 листопада 1950 р., відкрита для підписання, ратифікації і приєднання. Ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. – С. 212 – 221.

Опубліковано
2021-03-16