Створення Київського генерал-губернаторства після польського повстання 1830 – 1831 рр.

  • В. О. Грукак Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Ключові слова: Київське генерал-губернаторство, польське повстання 1830 – 1831 рр.

Анотація

В статті висвітлюються питання організації зусиль влади по створенню Київського генерал-губернаторства, показані передумови створення та головні напрямки його діяльності.

Біографія автора

В. О. Грукак, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

аспірант 

Посилання

1. Архипова Т. Г. Комитет Западных губерний 1831-1848 годы. (К истории политики царизма в отношении национальных окраин) / Т. Г. Архипова // Труды МГИАИ. – М., 1970. – Т. 28. – С. 512-528.
2. Полное собрание законов Российской империи. – 2-е изд. – СПб., 1830. – Т. 5. – Отд. 2: 1830.
3. Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави / Р. Шпорлюк // Сучасність. – 1996. – № 12. – С. 49-58.
4. Полное собрание законов Российской империи. – 2-е изд. – СПб., 1832. – Т. 6. – Отд. 1: 1831.
5. Полное собрание законов Российской империи. – 2-е изд. – СПб., 1833. – Т. 7: 1832.
6. Баженов Л. В. Репресії царизму проти польського населення Правобережної України в 30-40-х роках ХІХ ст. // Українське слов’янознавство. – 1972. – № 6. – С. 143-144.
7. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863 рр.) / Д. Бовуа; пер. з франц. – К. : Інтел, 1996. – 415с.
8. Шульгин В. Я. Юго-Западный край под управлением Д. Г. Бибикова (1838 – 1853) // Древняя и новая Россия. – 1879. – № 5. – С. 5 – 32; № 6. – С. 90 – 131.
Опубліковано
2021-03-16