Проблема створення Одеської губернії в контексті модернізаційних процесів в Російській імперії (60 – 70-ті роки ХІХ ст.)

  • І. А. Юрій Одеський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: створення Одеської губернії, модернізаційні процеси в Російській імперії (60 – 70-ті роки ХІХ ст.)

Анотація

В статті розглядається проблема реорганізації державної влади на півдні Російської імперії в руслі реформаційних процесів 60-70-х років ХІХ ст., започаткування ідеї створення в межах сучасної Одещини окремої адміністративно-територіальної одиниці з особливим управлінням та її правового забезпечення.

Біографія автора

І. А. Юрій, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Посилання

Про утворення обласних виконавчих комітетів на території п’яти новоутворених областей УСРР // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – 1932. – № 5. – С. 41 – 45.

Атлас Д. Г. Старая Одесса, ее друзья и недруги / Д. Г. Атлас – Одесса : типо-литография «Техник». – 1911. – 114 с. – Репринтне видання. – М. : Ласми. – 1992. – 208 с.

Градовский А. Д. Исторический очерк учреждения генералгубернаторств в России / А. Д. Градовский // Собр. соч. – СПб. : тип. М. М. Стасюлевича, 1899. – Т. 1. – С. 299 – 338.

Грибовский В. М. Государственное устройство и управление Российской империи / В. М. Грибовский. – Одесса, 1912. – 258 с.

Скальковский А. А. Одесское градоначальство в начале 1846 года / А. А. Скальковский // Журнал Министерства внутренних дел. – СПб., 1846. – Ч. 14. – С. 213 – 250, 413 – 442.

Смольянинов К. История Одессы / К. М. Смольянинов – Одесса, 1853. – 298 с.

Дмитрієв В. В. Градоначальства півдня України в XIX – на початку XX ст. : дис. … канд. істор. наук: спец. 07.00.01 / В. В. Дмитрієв; Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 219 с.

Стременовський С. М. Місцеве самоврядування в середині XIX ст. Історико-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / С. М. Стременовський; Одеська держ. юридична академія. – Одесса, 2000. – 185 с.

Херлихи П. Одесcа. История. 1794 – 1914. / П. Херлихи. – Одесса: Optimum, 2007. – 576 с.

Феденьов Р. К. Перші градоначальники Одеси: історичний досвід управління містом / Р. К. Феденьов, О. П. Якубовський. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – 164 с.

ДАОО. – Ф. 2. – Канцелярія Одеського градоначальника. – Оп. 1. – Спр. 264. – Про складання звіту про стан м. Одеси за 1849 р. – 1850 р. – 409 арк.

ПСЗ Российской империи. – Собр. ІІ. – Т. 12. – Отд. 1. – СПб., 1838. – № 10303.

Свод губернских учреждений // Свод законов Российской империи. – Т. 2. – Ч. 1. – СПб., 1892 г. – 391 с.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 1264. – 24 арк. 15. Общее губернское учреждение // Свод законов Российской империи. – Т. 2. – Ч. 1. – СПб., 1876. – 584 с.

Вопрос об учреждении новой, Одесской губернии // Вестник Европы. – 1874. – № 12. – С. 883 – 889.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 947.

ПСЗ Российской империи. – Собр. ІІ. – Т. 45. – Отд. 1. – СПб., 1873. – № 48498.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 1835.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 1101.

Опубліковано
2021-03-16