Правова ідеологія та правова психологія як структурні елементи правосвідомості

  • А. С. Ткачук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: правова ідеологія, правова психологія

Анотація

У статті з’ясовано, що правова ідеологія вважається основоположним елементом у структурі правосвідомості, а правова психологія – другорядним. Визначено, що для молодого покоління характерно переважання ролі правової психології. Розкрита сутність поняття «ілюзорна правова ідеологія». Встановлено, що поведінковий компонент не можна вважати структурним елементом правосвідомості, тому що він являє собою лише більш складну форму правової психології і нічого нового в ідейно-психологічній структурі правосвідомості не утворює.

Біографія автора

А. С. Ткачук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірант кафедри загальноправових дисциплін 

Посилання

Ярмоліцька Н. В. Поняття «ідеологія»: трансформація сенсівзначень // Матеріали науково-практичної конференції «Ідеологія в сучасному світі» (19-20 жовтня 2011 р., Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); за заг. ред. Л. В. Губерського. – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 78-80.

Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса / Н. Н. Полянский. – М.: изд-во Московского у-та, 1956. – 214 с.

Нестеренко Т. Я. Идеология, ее особенности и формы / Т. Я. Нестеренко. − М.: Мысль, 1964 – 199 с.

Алексеев С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. − М., 1981. − Т. 1. – 212 с.

Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности / Е. В. Аграновская; Отв. ред.: Лукашева Е. А. – М.: Наука, 1988. – 144 c.

Фарбер І. Є. Правосвідомість як форма суспільної свідомості / І. Є. Фарбер. − М., 1963. − 192 с.

Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой менталитет / Р. С. Байниязов // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 31-40.

Бєльський К. Т. Формування і розвиток соціалістичної правосвідомості. – М., Вища школа, 1982. – 88 с.

Мальцев, Г. В. Право как идеологическое явление / Г. В. Мальцев // Сов. государство и право. − 1973. − № 3. − С. 12-15.

Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. – М.: Юрид. лит., 1973. – 344 с.

Теория государства и права / Алексеев С. С., Васьков П. Т., Дюрягин И. Я. и др.; под ред. С. С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1985. – 480 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / ред. О. В. Зайчук, Н. М.Оніщенко – К.: Юрінком Інтер, 2006 – 688 с.

Соціологія: курс лекцій: навч. посіб. / за ред. С. А. Щудло, Т. М. Романіва, I. Л. Мірчук. – Дрогобич: Вимір, 2004. – 240 с.

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України вiд 5 лютого 1993 р. № 2998-XII (у редакції 23 грудня 2010 р. № 2856-17 зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 29. – Ст. 272.

Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С. Е., Ковальський B. C., Колодій А. М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. – 7-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.

Опубліковано
2021-03-16